Nieuws

Graag delen wij met u relevante ontwikkelingen vanuit ons vakgebied. Deze publicaties bevatten praktische tips, oplossingen en wellicht inspiratie om uw kennis verder te verrijken.

Over auto’s valt altijd weer iets te vertellen

Tarieven verkeersboetes met ingang van 1 januari 2019 verhoogd

Met ingang van 1 januari 2019 zijn de tarieven voor verkeersboetes verhoogd. Alle tarieven worden verhoogd met minimaal de inflatiecorrectie van 1,7%. Naast de correctie voor inflatie kan de overheid de boetes voor bepaalde overtredingen extra verhogen om te proberen op die manier het aantal overtredingen op dat gebied te verminderen.

Enkele van de tarieven zoals die vanaf 1 januari 2019 gelden (exclusief administratiekosten):

 • Rechts inhalen - 240 euro
 • Tijdens rijden als bestuurder mobiele telefoon vasthouden - 240 euro
 • Onnodig links rijden - 140 euro
 • Overschrijding maximale snelheid op snelweg met 37 km - 384 euro
 • 10 km te hard binnen bebouwde kom - 72 euro

We kunnen echt veiliger rijden!

Een grote verzekeraar heeft recent een onderzoek gehouden onder automobilisten. De resultaten geven aan dat we het met elkaar echt nog wel wat veiliger kunnen maken op de weg. Ruim de helft (53%) van de automobilisten geeft toe soms te hard te rijden. Te harde muziek afspelen waardoor de concentratie op wat er in het verkeer gebeurt doet 28% van de automobilisten wel eens. Rechts inhalen 20% en smartphonegebruik met 13% zijn andere zaken waaraan automobilisten zelf zeggen zich wel eens schuldig te maken.

Schorsen voertuig voor meerdere jaren mogelijk

Wanneer u besluit uw auto voor langere tijd niet te gebruiken, dan kunt u het voertuig bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer, RDW, schorsen. Tijdens de schorsing hoeft u niet te voldoen aan de voertuigverplichtingen (motorrijtuigenbelasting, WA-verzekering en APK-plicht). De motorrijtuigenbelasting stopt automatisch. Sinds dit jaar kunt u uw auto voor 1,2 of 3 jaar schorsen. Een schorsing kan zin hebben wanneer u bijvoorbeeld de (klassieke auto) gaat restaureren. Om vrijgesteld te zijn van motorrijtuigenbelasting mag u een geschorste auto niet parkeren op de openbare weg!

Bij schorsing van de auto via de RDW wordt de autoverzekering niet automatisch gestopt. Is dat wel uw wens neem dan contact met ons op. Daarbij is het wel belangrijk te beseffen dat mocht de auto gedurende de schorsingsperiode worden gestolen of bijvoorbeeld door brand beschadigd raken, er waarschijnlijk ook geen dekking is op grond van een verzekering. Ons advies: neem in dit soort situaties altijd contact met ons kantoor op. Wij bespreken dan specifiek uw situatie en zullen u hierover dan graag adviseren.

Medische kosten in het buitenland

Bij een verblijf in het buitenland voor langere tijd is het goed te controleren hoe de ziektekostenverzekering is geregeld. In dit artikel leggen wij uit waarom wij u dit advies geven.

Zorgverzekering

In Nederland geldt er voor iedereen de verplichting om een zorgverzekering of basisverzekering af te sluiten. Deze verzekering dekt de noodzakelijke, op genezing gerichte zorg.

Ten aanzien van de medische kosten die in het buitenland worden gemaakt, geldt op grond van alleen de basisdekking dat in beginsel alle spoedeisende geneeskundige kosten tot aan het Nederlandse tarief worden vergoed. Daarbinnen geldt het eigen risico. Kosten door risicovolle activiteiten worden niet altijd (volledig) vergoed.

Kosten in het buitenland kunnen fors hoger zijn dan in Nederland

Verzekeraars signaleren een sterke stijging van de medische kosten in het buitenland. Het gaat vooral om de Verenigde Staten en Canada. De kosten van een dag in een ziekenhuis kunnen een veelvoud bedragen van hetgeen in Nederland wordt gerekend. Ook zijn er regelmatig situaties waarin iemand die in het buitenland ziek wordt, is aangewezen op lokale, particuliere klinieken. Ook in zo’n geval kunnen de kosten fors oplopen.

Bijzondere reis- en verblijfskosten

Bij ziekte in het buitenland kunnen bijzondere reis- en verblijfkosten ontstaan. Bijvoorbeeld omdat directe familie naar de plek afreist waar de patiënt verblijft. Of omdat de patiënt met bijzonder vervoer naar Nederland terugkeert. Ook dit soort kosten kunnen fors in de papieren lopen, maar deze worden in beginsel niet vergoed onder de basisverzekering.

Naar het buitenland? Neem contact met ons op

Gaat u naar het buitenland of gaat één van uw kinderen in het kader van de studie een aantal maanden naar het buitenland? Neem dan contact met ons op. Soms is het mogelijk en voldoende om de bestaande basisverzekering uit te breiden met een buitenlanddekking. In andere situaties is een aangepaste reisverzekering veel beter om echte, financiële zekerheid te krijgen. Wat in uw situatie het beste is, zoeken wij graag voor u uit en bespreken wij desgewenst met u.

Mogen wij u uitdagen?

Sinds u rijexamen heeft gedaan kan het zijn dat er veranderingen in de wet zijn doorgevoerd en nieuwe verkeersborden zijn verschenen. Hoe goed kent u die?

De ANWB heeft op internet een quiz geplaatst. Hierbij ziet u 20 foto’s van alledaagse verkeerssituaties. Inmiddels hebben meer dan 90.000 mensen deze quiz gedaan. Het resultaat is dramatisch. 81.000 deelnemers maakten 4 fouten of meer en zakten voor deze test. Het blijkt dat men amper bekend is met nieuwe verkeersregels.

De vragen

 • Hoe hard mag je als automobiliste rijden op woonerven?
 • Mag je de mobiel tijdens het staan in de file in de hand houden?
 • Moet je losse fietslampjes aan je fiets bevestigen, of mag je die ook vastmaken aan je tas?
 • Mag je op een vierbaans autosnelweg een linksrijdende auto rechts inhalen?

U denkt nu vast: “dat zijn simpele vragen”!

Wij dagen u uit om de verkeersquiz toch eens te doen. Net als wij leert u hier waarschijnlijk toch weer iets van. Ook leuk om eens met uw huisgenoten te doen. Wie is nu echt de betere automobilist! Hier vindt u de verkeersquiz.

Wanneer is iets een tuinmeubel?

Is een (zeer) luxe barbecue een tuinmeubel? Dat was de vraag waarover de geschillencommissie van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening zich onlangs moest uitspreken.

In een zaak die aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening werd voorgelegd had de consument een inboedelverzekering afgesloten. In de polisvoorwaarden was opgenomen dat ook schade door diefstal van tuinmeubelen was verzekerd.

Op enig moment worden bij de consument twee Big Egg barbecues uit de tuin gestolen. Het ging hierbij om barbecues met een aanzienlijke waarde van meer dan 1000 Euro per stuk. De consument claimde deze schade op zijn inboedelverzekering. De verzekeraar weigerde deze schade te vergoeden met als argument dat een barbecue geen “tuinmeubel” is.

Wat vindt de Geschillencommissie

De Geschillencommissie besluit om in ‘Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal’ te kijken naar wat de definitie is van “meubel”. Aldaar ziet men staan:” huisraad, tafel, stoel, kast, enz.

De commissie constateert hierop dat een barbecue niet onder het begrip “meubel” valt. Naar het oordeel van de commissie heeft een meubel het doel om een interieur aan te kleden terwijl een barbecue een gebruiksvoorwerp is.

De commissie stelt vervolgens vast dat de verzekeraar terecht geweigerd heeft de schade als gevolg van de diefstal te vergoeden.

Ons advies

Heeft u kostbare objecten buiten uw woning, bijvoorbeeld in uw tuin zoals in dit geval de barbecue of op uw werk of omdat u deze objecten heeft uitgeleend, ga er dan niet vanuit dat deze op uw inboedelverzekering zijn meeverzekerd. U mag ons altijd bellen. Dan controleren wij voor u of deze goederen wel of niet verzekerd zijn, welke speciale voorwaarden gelden, etc. Op die manier voorkomt u onplezierige verrassingen!

Wat wanneer de begunstigde niet tijdig wordt aangepast?

Verzekeringspapieren…. Er is nogal wat in vastgelegd. Maar wat als omstandigheden veranderen? Denkt u dan direct aan aanpassen?

Treden er veranderingen op in uw persoonlijk leven dan kunnen deze gevolgen hebben voor uw verzekeringen. Wij laten u dit zien aan de hand van een recent voorbeeld uit de rechtspraak.

Begunstigde

Veel mensen sluiten tijdens hun leven een of meer levensverzekeringen af. De aanleidingen hiervoor kunnen verschillend zijn. De een zal dit bijvoorbeeld doen bij het afsluiten van een hypotheek in verband met de aankoop van een woning. Het doel is dan dat, ook wanneer de kostwinner bijvoorbeeld als gevolg van ziekte of ongeval voortijdig komt te overlijden, de hypotheekschuld kan worden afgelost en de nabestaanden in de woning kunnen blijven wonen. De ander zal een overlijdensrisicoverzekering sluiten om bijvoorbeeld te zorgen dat de nabestaanden een extra kapitaal hebben om van te leven.

Bij het afsluiten van een levensverzekering wordt altijd vastgelegd aan wie de verzekeraar de uitkering moet betalen indien er sprake is van een overlijden. Bij het overlijden van de verzekerde wordt dit kapitaal dan uitgekeerd aan deze persoon, de begunstigde.

Relaties kunnen veranderen

In de jaren nadat de levensverzekering is afgesloten kunnen er wijzigingen optreden in het leven van degene die de verzekering heeft afgesloten. Dit was ook het geval waarover de rechter zich onlangs moest uitspreken. In dit geval ging het om een man en een vrouw. Toen de verzekering werd afgesloten, werd de vrouw op de verzekering als begunstigde vermeld in het geval de man voor een bepaalde in de verzekering genoemde datum zou overlijden.

Nadien eindigt de relatie die de man en vrouw met elkaar hebben. De man krijgt een relatie met een andere vrouw en woont geruime tijd met haar samen. Vervolgens overlijdt de man. En komt de verzekering tot uitkering.

Vergeten begunstiging aan te passen

De verzekeraar in kwestie keert het kapitaal uit aan de ex-partner van de man. Simpelweg omdat deze naam als begunstigde in het verzekeringscontract staat. Wat was er gebeurd? Niemand had ooit nog naar deze levensverzekering omgekeken en nadat de relatie was geëindigd was de begunstiging niet gewijzigd.

Hoe zeer ook aangenomen mag worden dat de man tijdens zijn leven de bedoeling zou hebben gehad dat bij zijn overlijden het vrijkomende kapitaal aan zijn nieuwe partner zou worden uitgekeerd, de verzekeraar kan niet anders handelen dan het kapitaal uitkeren aan de eerste partner die nog als begunstigde in de levensverzekering staat vermeld.

Regelmatig overleg is zinvol

Verzekeringen zijn complex. Wij begrijpen heel goed dat het ook een onderwerp is waar veel mensen niet regelmatig aan denken. Daardoor kunnen belangrijke zaken worden vergeten. Zoals het aanpassen van de begunstigde. Het is ons vak om wel aan dit soort zaken te denken. Maar, dat kunnen we alleen doen indien wij ook tijdig op de hoogte worden gebracht van relevante wijzigingen in uw persoonlijke situatie. Wijziging van partnerschap, het starten als ZZP’er, verbouwingen, verhuizing, etc. Het zijn allemaal gebeurtenissen die gevolgen kunnen hebben voor uw verzekeringspakket. Wanneer u ons tijdig informeert over dit soort veranderingen dan bespreken wij met u wat de gevolgen voor uw verzekeringen kunnen zijn. Op basis van uw wensen kunnen wij dan de verzekeringen en andere financiele producten laten aanpassen aan de nieuwe situatie.

Verschillen bij autoverzekeringen worden groter

Houdt u weleens bij hoe hoog de premie is van uw autoverzekering? Vergelijken op prijs is prima, maar let ook op de voorwaarden.

Veel verzekeringsmaatschappijen passen de voorwaarden en premies van hun autoverzekeringen aan. Vooral jongeren krijgen te maken met hogere premies.

Auto’s worden slimmer

In snel tempo worden nieuwe auto’s “slimmer”. Steeds meer auto’s bevatten sensoren die waarschuwen wanneer de remafstand tot de voorligger te kort wordt. Maar ook een camera die bij het inparkeren tijdig “dat ene paaltje” laat zien, wordt bij steeds meer auto’s standaard ingebouwd. We zijn nog vele jaren verwijderd dat auto’s in alle situaties zelfstandig en veilig kunnen rijden. Maar dankzij de nieuwe technieken die geleidelijk worden ingevoerd, wordt de kans betrokken te raken bij een ernstig ongeval wel minder.

In snel tempo worden nieuwe auto’s “slimmer”. Steeds meer auto’s bevatten sensoren die waarschuwen wanneer de remafstand tot de voorligger te kort wordt. Maar ook een camera die bij het inparkeren tijdig “dat ene paaltje” laat zien, wordt bij steeds meer auto’s standaard ingebouwd. We zijn nog vele jaren verwijderd dat auto’s in alle situaties zelfstandig en veilig kunnen rijden. Maar dankzij de nieuwe technieken die geleidelijk worden ingevoerd, wordt de kans betrokken te raken bij een ernstig ongeval wel minder.

De reparaties worden duurder

Op allerlei plaatsen worden in nieuwe auto’s sensoren ingebouwd. Bijvoorbeeld in de voorruit. Al langer bekend zijn de sensoren die zelfstandig detecteren wanneer en hoe hard het regent en daar zelf de snelheid van de ruitenwissers op aansturen. Die ontwikkeling gaat door. Voorruiten worden daarbij niet alleen iets om doorheen te kijken maar ook om op kijken. In de voorruit wordt dan informatie geprojecteerd die voor de bestuurder relevant is en door hem kan worden geraadpleegd, zonder dat hij zijn blik op de weg hoeft af te wenden. Mooie techniek. Maar wanneer zo’n ruit stuk gaat, zijn de kosten van vervanging aanzienlijk en veel hoger dan dat de vervanging van een voorruit in het verleden kostte.

Verzekeraars doen steeds meer aan data-analyse

Niet alleen de auto’s veranderen. Ook verzekeringsmaatschappijen veranderen. Een van die veranderingen is dat verzekeraars in snel tempo steeds beter worden in het analyseren van data. Door grote hoeveelheden dossiers met elkaar te vergelijken worden trends zichtbaar die in het verleden onopgemerkt bleven.

Een van de gebieden waar deze data-analyse plaatsvindt, betreft het opsporen van verzekeringsfraude. De ontwikkeling hiervan gaat heel snel. Alleen al dit jaar wordt door verzekeraars meer dan 100 miljoen euro aan verzekeringsfraude ontdekt. Verzekeraars zelf spreken hierbij over een “topje van de ijsberg”. De verwachting is dat dankzij deze data-analyse steeds meer verzekeringsfraude wordt ontdekt en daardoor uiteindelijk ook zal worden teruggedrongen.

Een ander terrein waarbij de data-analyse wordt ingezet is het signaleren welke type klant de grootste kans biedt meer schade te veroorzaken dan aan premie wordt ontvangen.

Jongeren veroorzaken meer verkeersschades

Jongeren in de leeftijd van 18-24 jaar blijken een veel hoger risico te lopen bij een verkeersschade betrokken te worden dan oudere bestuurders. Dit heeft verschillende oorzaken: jongeren zijn nog minder “verkeersvaardig”, rijden vaak in oudere auto’s die niet altijd even goed onderhouden zijn, etcetera.

Verzekeringsmaatschappijen die jongeren als een “verhoogd” risico zien wanneer het gaat om een autoverzekeringen, voeren een verschillende beleid. Veel verzekeraars hanteren aparte en hogere premies voor bestuurders tussen de 18 en 24 jaar. Sinds 2016 zijn de premies voor WA verzekeringen voor deze categorie bestuurders gemiddeld met ruim 30% gestegen. Andere verzekeraars zoeken het meer in de aanpassing van de verzekeringsvoorwaarden. Bijvoorbeeld door na een schade een grotere terugval op de kortingsladder op te nemen.

Verder kijken dan alleen de premie

De verschillen in premie en voorwaarden bij autoverzekeringen worden groter. Voor jongeren en ouderen is het daarom verstandig om niet spontaan in te gaan op “ leuke” aanbiedingen die op internet of televisie voorbijkomen.

Ons kantoor heeft toegang tot vrijwel alle autoverzekeraars in Nederland. Wij kunnen daarbij per type bestuurder goed onderzoeken welke premie in combinatie met welke voorwaarden voor onze relaties een passende verzekering opleveren. U kunt contact met ons opnemen en dan maken wij graag een (vrijblijvend) voorstel voor u.

Consumentenkoop? Als koper geniet u extra bescherming

De wetgever geeft extra bescherming aan consumenten die goederen kopen van een professionele verkoper. Maar gelijk hebben en gelijk krijgen zijn twee verschillende dingen.

U loopt langs de plaatselijke autogarage. En daar staat hij: die mooie tweedehands auto die u al zo lang zocht. Na enig onderhandelen komt u tot overeenstemming.

Koopovereenkomst

Op de koopovereenkomst staat de volgende zin: Het bovenomschreven voertuig is verkocht aan de koper in de staat waarin het voertuig zich op het moment van koop bevond inclusief alle zichtbare en onzichtbare gebreken zoals door de koper gezien, beoordeeld, (indien mogelijk) bereden en akkoord is bevonden. U tekent en rekent af. Vol trots rijdt u naar huis. Maar daags daarna vertoont de auto problemen. We maken een lang verhaal kort: Het hele motorblok moet worden vervangen en de kosten bedragen meer dan € 10.000,-.

Natuurlijk gaat u terug naar de garage. Maar de verkoper wijst op de verklaring die u heeft ondertekend: U heeft de auto gekocht in de staat waarin deze zich bevond. Dus ophouden met zeuren.

Einde verhaal?

Consumentenkoop

De wetgever beschermt consumenten die (roerende) goederen (niet diensten!) kopen bij een professionele partij. Dus iemand die er zijn beroep van maakt om goederen te verkopen. Deze bescherming is te vinden in het Burgerlijk Wetboek. In het bijzonder in de artikelen 7:1 t/m 7/50 BW. We noemen twee belangrijke voorbeelden van deze bescherming:

 • Indien het product dat u heeft gekocht binnen zes maanden na aanschaf defect blijkt te zijn geldt er een omgekeerde bewijslast. Aangenomen wordt dat het product bij aflevering al een gebrek had. Op de verkoper ligt dan de bewijslast om aan te tonen dat het gebrek is veroorzaakt door uw handelen. Bijvoorbeeld dat u het product heeft laten vallen.
 • Heeft u het product via internet gekocht dan heeft u gedurende veertien dagen na ontvangst van het product het recht om de koop zonder opgave van redenen te ontbinden.

Belangrijk is te onderkennen dat u deze extra bescherming als koper niet geniet wanneer u van een particulier koopt. Dus wanneer u iets koopt via een site als Marktplaats of de auto van uw buurman.

Recht hebben en krijgen zijn twee verschillende zaken

U kunt het recht aan uw zijde hebben. In de praktijk is het dan vaak de kunst om dit recht ook te krijgen. Bij niet integere verkopers is dit vaak lastig. Een advocaat levert vaak een hoge rekening op. Uw financieel belang moet dan deze rekening rechtvaardigen. Ook moet u vrij zeker zijn van uw zaak. Verliest u de zaak dan zit u met een rekening van uw advocaat en moet u misschien ook nog eens de juridische kosten vergoeden die de tegenpartij heeft moeten maken.

Indien u een rechtsbijstandverzekering heeft, bent u voor veel zaken van goede juridische bijstand verzekerd. Vaak zullen de juristen in dienst van de rechtsbijstandsverzekeraar u direct helpen. In bijzondere situaties kunnen zij samen met u een beroep doen op een externe advocaat.

De premie van een goede rechtsbijstandverzekering is vaak minder dan wat u moet betalen voor een gespecialiseerde advocaat die één uur voor u werkt. Maar de rechtsbijstandverzekering is wel een complexe verzekering. De verzekering geeft bijvoorbeeld geen recht op juridische bijstand voor een geschil dat er al was op het moment dat u de rechtsbijstandverzekering afsloot.

Een goede rechtsbijstandverzekering versterkt uw positie als consument. Zij helpt u uw recht te krijgen daar waar u dat ook heeft.

Wilt u meer weten? Laat ons dit dan weten. Wij informeren u graag uitgebreider.

Hoe voorkom ik slachtoffer te worden van een inbraak?

Hoewel het aantal inbraken de laatste jaren daalt, is er alle reden om zelf maatregelen te nemen om te voorkomen dat u thuis te maken krijgt met een inbraak.

7 inbraken per uur

60.700 inbraken per jaar. Is dat veel? Omgerekend zijn dat er gemiddeld 7 per uur. Elke dag. 365 dagen per jaar. Bij een inbraak gaat het niet alleen om de beschadigde en gestolen goederen. In veel gevallen leiden inbraken ook tot emoties die bij de bewoners spanningen geven. Het verlies van soms dierbare sieraden uit de familie. De wetenschap dat een onbekende zonder jouw toestemming “in jouw” veilige omgeving is geweest. De angst dat het nog eens zal gebeuren. Het zijn allemaal gevoelens die een inbraak extra belastend maken.

Drie hoofdgroepen van inbrekers

De daders van inbraken zijn globaal in te delen in drie groepen, te weten:

 • Gelegenheidsinbrekers/drugsverslaafden. Deze groep inbrekers bereidt zich vaak niet voor op een inbraak. Zij zien een kans en beslissen om op dat moment in te breken. Die kans bestaat dan vaak uit een raam dat niet is afgesloten of een pand dat geïsoleerd ligt en waar geen licht brandt.
 • De doorgewinterde crimineel. Dit zijn inbrekers die vaak eerst hun doel “verkennen”. Hierbij kijken ze naar de dagelijkse gang van zaken, de indeling van de woning en eventuele genomen preventiemaatregelen.
 • De professioneel. Dit is de crimineel die heel gericht met “zware apparatuur” een inbraak pleegt voor specifieke zaken, zoals kunst of de inhoud van een kluis.

Door het nemen van (vaak eenvoudige) preventiemaatregelen kunt u het risico dat u het slachtoffer wordt van de eerste twee groepen inbrekers aanzienlijk verkleinen.

Bij het aanbrengen van preventiemaatregelen is het goed te weten dat inbrekers een hekel hebben aan:

 • Licht. Lichten die automatisch aanspringen als iemand ‘s avonds uw woning nadert. Eenvoudig aan te brengen en zeer effectief;
 • Geluid. Een hond is niet alleen een gewaardeerde huisgenoot, maar ook ideaal om inbrekers in spe af te schrikken. Heeft u geen hond dan kan een alarminstallatie ook goede diensten bewijzen.

De eerste twee groepen inbrekers willen maar één ding: Zo snel mogelijk weg zijn. Woningen die door goed en hang-sluitwerk lastig zijn binnen te komen, laten ze vaak met rust. Sloten zijn in alle prijsklassen te koop. Goed hang- en sluitwerk is wat duurder. Wij adviseren u om u bij een bouwmarkt of sleutelspecialist goed te laten voorlichten en niet te bezuinigen op de kwaliteit van dit hang- en sluitwerk. De investering die u doet is eenmalig en levert veel preventievoordeel op.

Verdere tips van de politie

Ook de politie roept u op om zelf waar mogelijk preventiemaatregelen te nemen om het aantal inbraken tegen te gaan. De tips die de politie geeft zijn onder meer:

 1. Bel altijd 112 bij een verdachte situatie. U kent uw eigen buurt het beste, dus als u het niet vertrouwt, is dat niet voor niets
 2. Laat als het donker is en u niet thuis bent een lamp aan. Stel hiervoor bijvoorbeeld een automatische lichtschakelaar in
 3. Sluit ramen en deuren goed af, ook als u maar even weg bent. Draai de deur ook altijd op slot
 4. Heeft u een achterom? Doe de poort ook goed op slot en zorg voor verlichting in de tuin
 5. Leg kostbare apparatuur, zoals laptops en iPads, uit het zicht
 6. Heeft u struiken rondom het huis? Zorg ervoor dat deze kort zijn, zodat het huis voor buren en voorbijgangers goed te zien is
 7. Zorg dat er geen ladders, containers of andere hulpmiddelen bij uw woning staan die het makkelijk maken om naar binnen te klimmen
 8. Een schuifpui is inbraakgevoelig. Breng hiervoor een speciaal geschikt slot aan
 9. Verstop geen huissleutels onder een deurmat of in een bloempot. Dit zijn ook voor inbrekers geen ‘geheime’ plaatsen
 10. Hang geen adreslabel aan uw sleutel(bos)

Aflossingsvrije hypotheek verhuist vaak mee

Woningeigenaren met een aflossingsvrije hypotheek nemen deze in 90% van de gevallen waarin zij verhuizen mee voor de financiering van de nieuwe woning. Maar is dit verstandig?

Een aflossingsvrije hypotheek is een lening voor de financiering van de woning waarvoor met de bank is afgesproken dat gedurende de leningsperiode er geen aflossingen op de schuld plaatsvinden. Het terugbetalen van de lening gebeurt dan op het eind van de looptijd in één keer.

Een aantal voordelen van een aflossingsvrije hypotheek

Een aflossingsvrije hypotheek heeft een aantal voordelen. Onder meer blijft de lening gedurende de hele periode staan en wordt hierover rente betaald. Deze rente is voor een deel fiscaal aftrekbaar. In het verleden was het maximaal te behalen fiscale voordeel voor veel mensen een reden om een aflossingsvrije hypotheek af te sluiten. Een ander voordeel is dat, omdat er tussentijds geen aflossing plaats vindt en er alleen rente hoeft te worden betaald, de maandelijkse woonlasten lager zijn dan wanneer naast de rente ook maandelijks een aflossing zou plaatsvinden.

Ook nadelen

Een aflossingsvrije hypotheek heeft echter ook nadelen. Doordat er gedurende de looptijd niet wordt afgelost moet over het volledige, geleende bedrag rente worden betaald. Wanneer het inkomen, bijvoorbeeld na pensionering, daalt dan kunnen de woonlasten te zwaar worden. Zeker wanneer door marktomstandigheden de rente ook nog eens stijgt. Ook moet in beginsel op het eind van de looptijd de lening worden afgelost. Is er onvoldoende kapitaal om de lening af te lossen, dan kan dit tot gevolg hebben dat de woning verkocht moet worden. Dit is niet nodig als op dat moment een nieuwe lening kan worden afgesloten. Maar of dit kan, hangt af van het inkomen van degene die op dat moment de hypotheek wil afsluiten.

Bij verhuizing

Woningeigenaren die zo’n aflossingsvrije hypotheek hebben nemen in 90% van de gevallen waarin zij naar een andere woning verhuizen deze hypotheek mee. In Nederland gaat het dan gemiddeld om €145.000,- geld dat aflossingsvrij blijft geleend.

Niet langer fiscaal aftrekbaar

De politiek wil het aantal aflossingsvrije hypotheken terugdringen. Daarom is al in 2013 besloten dat de rente over nieuwe aflossingsvrije hypotheken niet langer van het belastbaar inkomen in mindering mag worden gebracht. Maar iedereen die op dat moment al een aflossingsvrije hypotheek had bleef dit fiscale voordeel houden. Ook wanneer de aflossingsvrije hypotheek wordt gebruikt voor de financiering van een nieuwe woning.

Laat u niet verrassen!

Op dit moment zijn er circa 1 miljoen aflossingsvrije hypotheken. In totaal gaat het om circa 340 miljard euro. In de meeste gevallen geeft dat geen reden tot zorg. Bijvoorbeeld omdat de woningeigenaar niet tussentijds de lening aflost maar wel maandelijks, bijvoorbeeld via een levensverzekering geld spaart, om de lening op het eind van de looptijd af te lossen. Of omdat de waarde van de woning inmiddels veel hoger is dan de lening. Maar ook is er geen probleem wanneer het toekomstig inkomen, dus ook na pensionering, voldoende is om de hypotheeklasten, ook zonder hypotheekrenteaftrek te kunnen blijven betalen. Naar schatting zijn er 100.000 eigenaren die, wanneer zij niet tijdig maatregelen nemen, in de toekomst wél in de financiële problemen komen. Wie dat exact zijn, is echter niet precies bekend. Het is dan ook raadzaam om wanneer u een aflossingsvrije hypotheek heeft samen met ons te onderzoeken of het verstandig is om maatregelen te nemen. Indien dit het geval is dan is het zeker niet zo dat alleen vrijwillige tussentijdse aflossing van een gedeelte van de schuld de enige optie is. Andere oplossingen kunnen in uw situatie veel verstandiger zijn. Ons advies, als u een aflossingsvrije hypotheek heeft, is daarom: neem alleen beslissingen nadat u zich goed heeft laten voorlichten en gebruik momenten als bijvoorbeeld verhuizing om u ook op dit punt goed te laten adviseren. Wij zijn u ook op dit gebied graag van dienst.

Een levenstestament. Een onderwerp om tijdig over na te denken

In een testament kunt u regelen wat er na uw overlijden met uw bezittingen moet gebeuren. In dit artikel het kunt u lezen over het levenstestament.

In een levenstestament kunt u een aantal belangrijke wensen vastleggen waarvan u wilt dat deze geëerbiedigd worden wanneer u zelf niet meer in staat bent deze uit te voeren.

Met een levenstestament houdt u zelf de regie

In een levenstestament neemt u uw wensen op voor het moment dat u door ziekte of een ongeval niet meer in staat bent om bepaalde zaken zelf te regelen. In het levenstestament kunt u iemand aanwijzen, bijvoorbeeld uw partner of uw kinderen, in wie u vertrouwen heeft dat zij uw belangen goed zullen behartigen indien u dit zelf niet meer kunt.

Een levenstestament bestaat vaak uit twee onderdelen

De onderwerpen in een levenstestament worden vaak in twee onderdelen gesplitst:

 • Onderwerpen die te maken hebben met financiële zaken; en
 • Onderwerpen die te maken hebben met medische en persoonlijke zaken.

Voorbeelden van financiële onderwerpen

De financiële onderwerpen die in een levenstestament geregeld kunnen worden, zijn bijvoorbeeld:

 • Toegang tot de verzameling digitale codes die gebruikt worden voor banken, sociale media, leveranciers, overheid, etc.;
 • De wijze waarop de communicatie met de bank en belastingdienst gaat plaatsvinden: wie wordt de gemachtigde indien u zelf deze handelingen niet kunt uitvoeren;
 • Instructies voor de verkoop van de woning indien u hierin niet meer zelfstandig kunt wonen.

Voorbeelden van medische en persoonlijke onderwerpen

In een levenstestament kunt u ook aangeven:

 • Of u bij ernstige calamiteiten wel of geen medische behandeling en/of reanimatie wilt;
 • Wat uw visie is op een waardig en menselijk einde van uw leven;
 • De wensen rondom uw uitvaart;
 • De verzorging van uw huisdieren indien u hiertoe niet meer zelf in staat bent.

Vertrouwenspersoon benoemen.

In een levenstestament wijst u iemand aan in wie u vertrouwen heeft. Deze persoon, de gemachtigde, zal dan namens u gaan handelen indien u hiertoe niet meer in staat bent. U kunt meerdere mensen als gemachtigde aanstellen. Bijvoorbeeld voor de financiële onderwerpen het ene kind en voor de andere onderwerpen een ander kind. Wat wel belangrijk is dat banken, verzekeringsmaatschappijen maar ook artsen slechts contact willen hebben met één gemachtigde.

Centraal registreren

Een notaris kan uw levenstestament aanmelden bij het Centraal Levenstestamentenregister (CLTR). Inschrijving is overigens geen verplichting. Uitsluitend notarissen kunnen in dit register zien of er een levenstestament is ingeschreven. Een notaris zal alleen aan direct belanghebbenden informatie kunnen geven over de inhoud van het levenstestament.

Brochure beschikbaar

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie heeft een heldere brochure opgesteld over het levenstestament. U kunt deze brochure via de volgende link downloaden

Indien u ondersteuning wilt hebben bij het opstellen van een levenstestament, dan kan de notaris u hierbij behulpzaam zijn. Heeft u nog geen contact met een notaris en weet u niet goed welke notaris u zult kiezen? Neem contact op met ons kantoor. Ons kantoor werkt regelmatig samen met verschillende notarissen. Wij zullen u graag adviseren welke notaris voor uw vraag naar ons idee goed bij u past.

Zeg “nee” tegen ongevraagde aanbiedingen

De verkoper die aanbelt en zijn voet tussen de deur zet. Het is een bekend beeld van ongewenste verkooptechnieken…

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) ziet een forse toename van het aantal meldingen over oneerlijke praktijken via digitale werving. De ACM adviseert consumenten duidelijk “nee” te zeggen tegen ongevraagde aanbiedingen.

Nieuwe benaderingstechnieken in digitale wereld

Het ongevraagd benaderen van consumenten met het doel hun een product of dienst te verkopen is niet nieuw. Echter, de opkomst van internet en e-mail leidt wel tot nieuwe technieken van benadering. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) waarschuwde recent voor een sterke opkomst van oneerlijke praktijken waarbij consumenten worden gebeld voor diensten. De “truc” die deze bedrijven vaak toepassen is dat zij de consument laten meedoen aan een prijsvraag of aanbieden om “gratis” een proeflevering te ontvangen. Vervolgens worden deze consumenten telefonisch benaderd waarbij indringend op ze wordt ingesproken om hen te bewegen de dienst definitief af te nemen.

Bedenktijd voor verzekeringen

Ook op het gebied van schade- en levensverzekeringen doen deze vormen zich voor. De wetgever heeft daarom een extra bescherming in de wet opgenomen. Op het moment dat een verzekering zonder menselijke tussenkomst tot stand is gekomen, mag een consument binnen veertien kalenderdagen de overeenkomst ontbinden, zonder boete en zonder opgave van redenen. Die veertien dagen gelden vanaf het moment waarop de overeenkomst is aangegaan. Of, als dit later is dan de veertien dagen na sluiten van de overeenkomst, vanaf de dag waarop de consument de informatie over het product van de financiële onderneming heeft ontvangen. Voor levensverzekeringen geldt een termijn van dertig dagen.

Vraag altijd ons om een second opinion

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van verzekeringen. Hierbij streven wij naar een situatie waarbij wij een totaalbeeld hebben van uw wensen en behoeften op het gebied van financiële zekerheid. Die financiële zekerheid bestaat uit veel verschillende onderdelen. Deze onderdelen hebben vaak onderling met elkaar te maken. Het is niet verstandig om zo maar een van die onderdelen te vervangen zonder rekening met de andere te houden. Ons advies aan u is dan ook om niet in te gaan op door u niet aangevraagde informatie op het gebied van verzekeringen of hypotheken. Heeft een bepaald product of dienst toch uw interesse, informeer ons dan hierover. Wij informeren u graag wat de eventuele gevolgen hiervan zijn voor de andere financiële producten die wij voor u begeleiden.

Jong en op jezelf wonen? Even de verzekeringen controleren

Wie zelfstandig gaat wonen heeft veel dingen om (zelf) te regelen. Daar vallen ook de verzekeringen onder.

In deze periode gaan veel jongeren in het kader van hun studie “op zichzelf” wonen. Een belangrijke periode in hun leven. Er verandert veel voor hen. Tot dan toe waren de jongeren vaak voor allerlei zaken verzekerd op de door hun ouders afgesloten verzekeringen. Met het zelfstandig gaan wonen verandert dat dus ook.

De ver van mijn bed show

Als financieel adviseur spreken wij regelmatig met jongeren die op zichzelf gaan wonen. Verzekeren is niet bepaald een onderwerp dat bij veel jongeren hoog op hun lijst met interesses staat.

Handige tool

Sinds kort is er een handige tool beschikbaar waarmee jongeren die voor het eerst zelfstandig gaan wonen worden gestimuleerd om toch even na te denken over de consequenties voor hun financiele zekerheid. Deze online tool is te vinden op www.snelzekercheck.nl. Met deze tool beantwoordt de gebruiker per thema, bijvoorbeeld wonen of reizen, een aantal ja/nee vragen over zijn situatie. Per onderwerp worden vervolgens een aantal aandachtspunten gegeven.

In het buitenland studeren?

Veel jongeren gaan ook voor kortere of langere tijd in het buitenland studeren. Dat kan gevolgen hebben voor onder meer de zorgverzekering. Wie als student naar het buitenland gaat, blijft meestal verzekerd op de Nederlandse basisverzekering. Maar dat ligt anders als er naast de studie ook gewerkt wordt of een bepaalde stage wordt gelopen. In dat geval vervalt de basisverzekering en moet het kind zelf een ziektekostenverzekering afsluiten voor zijn buitenlandsverblijf. Voor kinderen die in het buitenland gaan studeren is een handige checklist beschikbaar: www.wilweg.nl/checklist

Het Nederlandse straatbeeld verandert. Er verschijnen steeds meer vormen van vervoer, al dan niet gemotoriseerd. Wij lichten voor u uit: de hoverboard.

De hoverboard. Een leuk apparaat waar je je mee kunt voortbewegen. In het begin vooral populair bij kinderen, maar steeds vaker wordt deze hoverboard ook gebruikt door volwassenen. Bij schade kan een hoverboard tot de nodige problemen leiden.

Een hoverboard bestaat uit een plank met een ingebouwde accu en met aan weerszijden wieltjes. Het apparaat heeft geen stuur. De berijder stuurt de plank door zijn gewicht te verplaatsen. Afhankelijk van het gewicht van de berijder, de ondergrond en helling kan de Hoverboard een snelheid behalen van rond de 15 km/u.

Verbod voor openbare weg

Formeel is het in Nederland verboden om met een Hoverboard op de openbare weg te rijden. Ook op fietspaden en op de stoep is het rijden met een Hoverboard niet toegestaan. De wetgever eist namelijk dat gemotoriseerde voertuigen een stuur hebben. En dat heeft een Hoverboard dus niet.

Situatie bij eigen letsel

Een hoverboard vraagt enige lenigheid en een goed evenwichtsgevoel. Een ongelukkige val kan het nodige letsel tot gevolg hebben. De kosten van de dokter en het ziekenhuis zullen vergoed worden door de basisverzekering. Is er blijvend letsel dan wordt de schade die dit tot gevolg heeft, niet vergoed. Is het letsel zo ernstig dat tijdelijk of definitief geen arbeid kan worden verricht, dan wordt de schade die hiervan het gevolg is, alleen vergoed wanneer ten behoeve van de berijder een arbeidsongeschiktheidsverzekering is afgesloten.

Aansprakelijkheid jegens derden

Met een hoverboard kan ook schade aan derden worden toegebracht. Denk aan het niet op tijd kunnen remmen waardoor hard tegen een geparkeerde auto wordt gebotst, met voor de berijder een blauwe plek en voor de auto een deuk tot gevolg. Of een botsing met een voetganger die ongelukkig ten val komt en zijn arm breekt. Voor dit soort schades hebben de meeste mensen een Aansprakelijkheidsverzekering Voor Particulieren afgesloten. Verzekeraars blijken in de praktijk bij schade een zeer verschillend beleid te hanteren. De ene verzekeraar sluit elke vergoeding voor schade met een motorrijtuig uit. Formeel valt een hoverboard hieronder. Dit betekent dat de AVP van deze verzekeraar de schade niet zal vergoeden. De berijder of diens ouders zullen de door hen veroorzaakte schade dan zelf moeten betalen. Andere verzekeraars verlenen wel dekking, mits de Hoverboard niet harder kan dan een in de polisvoorwaarden opgenomen maximumsnelheid. Weer andere verzekeraars verlenen wel dekking als de berijder een kind is, maar niet wanneer de berijder een volwassene is.

Wel op de hoverboard? Vraag ons hoe het zit met uw AVP

Wilt u of uw kinderen toch op een hoverboard? Bel ons dan met de vraag welke dekking uw AVP op dit gebied heeft. Wij zoeken dit graag voor u uit!

Heeft u ook nog een (gedeeltelijk) aflossingsvrije hypotheek?

Ooit (na 30 jaar) zal uw bank, ook als u een aflossingsvrije hypotheek heeft, het geleende bedrag terug willen zien.

Op dit moment bestaat ongeveer de helft van de hypotheken in Nederland uit “aflossingsvrije“ hypotheken. Het gaat hierbij om hypotheken die in het verleden zijn afgesloten en waarbij is afgesproken dat de schuld niet wordt afgelost tijdens de looptijd. De aflossing dient op het eind van de leningsperiode in één keer te geschieden. Heeft u ook nog zo’n hypotheek? Dan is het volgende artikel waarschijnlijk voor u van belang.

Verkeerde naam

De naam “aflossingsvrije Hypotheek” kan leiden tot het misverstand dat de geldlening niet hoeft te worden terugbetaald. Dat is niet het geval. Met deze benaming wordt bedoeld dat gedurende de leningsperiode, vaak 30 jaar, op de lening niet hoeft te worden afgelost. De consument betaalt tijdens de leningsperiode uitsluitend rente. De aflossing van de lening moet op het eind van de looptijd in één keer plaatsvinden. Veel consumenten hebben daarvoor een levensverzekering afgesloten of een spaarrekening geopend. De inleg die ze dan maandelijks in deze levensverzekering of op de spaarrekening doen, is bedoeld om op het eind van de lening de hypotheekschuld in één keer af te lossen.

Vindt er voldoende vermogensgroei plaats?

De hoogte van hypotheekschuld die op het eind van de looptijd moet worden terugbetaald, staat vast. Maar hoe zit het met de ontwikkeling van het kapitaal waarmee u de hypotheekschuld gaat aflossen? Is de verwachting nog steeds dat het kapitaal te zijner tijd voldoende is om de schuld af te lossen? Of is de rente lager dan waarmee u eerder rekening hield? Of hebben de koersen van de aandelen zich minder positief ontwikkeld dan eerder was gedacht? Wat nu als het ernaar uitziet dat het op te bouwen kapitaal minder is dan de schuld op de hypotheek? Ook interessant: wat is de situatie als het eindkapitaal hoger is dan de schuld van uw hypotheek? Het is verstandig om periodiek, bijvoorbeeld eens per drie – vijf jaar samen met ons te kijken naar de opbouw van uw inleg. Dit voorkomt dat u op het moment dat u uw hypotheekschuld moet terugbetalen, er opeens mee wordt geconfronteerd dat het kapitaal te weinig is om de schuld af te lossen (heel vervelend!) of juist fors te veel (mooi maar misschien had u in de jaren daarvoor hiermee leukere dingen kunnen doen).

Onvoldoende vermogen. Dan maar nieuwe hypotheek?

Stel dat er op het eind van de looptijd van uw huidige hypotheek te weinig vermogen is opgebouwd om de schuld geheel af te lossen. Wat dan? Misschien is het mogelijk een nieuwe hypotheek af te sluiten. Maar een aflossingsvrije hypotheek is sinds fiscale wijzigingen in 2013 geen gunstige hypotheekvorm meer om af te sluiten. Uw maandelijkse lasten zullen hoger zijn, ook omdat u in veel gevallen te maken krijgt met een geldlening waarover u maandelijks rente en aflossing moet betalen. Dat kan alleen wanneer u hiervoor voldoende inkomsten heeft. Heeft u alleen een AOW-uitkering en geen of weinig aanvullend pensioen dan kan dit moeilijk worden.

Hypotheekrenteaftrek nadert voor velen de einddatum

In 2001 is de fiscale wetgeving veranderd. Op dat moment werd de nieuwe regeling van kracht dat de betaalde hypotheekrente nog maar maximaal 30 jaar op het belastbaar inkomen in mindering mag worden gebracht. Had u al in 2001 een hypotheek dan eindigt in uw situatie in 2031 het recht op hypotheekrenteaftrek. Dat scheelt fors in uw netto besteedbaar inkomen. Schattingen zijn dat circa 700.000 consumenten met een aflossingsvrije hypotheek hiermee te maken krijgen.

Heeft u een aflossingsvrije hypotheek? Kom eens met ons praten.

Heeft u een aflossingsvrije hypotheek? Dan is ons advies om eens met ons te komen praten. We zetten voor u graag de zaken overzichtelijk op een rijtje. Misschien is er geen vuiltje aan de lucht. Maar het is ook mogelijk dat het verstandig is om nu toch een aantal maatregelen te nemen om te zorgen dat u op het moment dat de looptijd van uw huidige hypotheek eindigt, niet tegen allerlei vervelende problemen aanloopt. Ons advies: bezoek de Workshop Hypotheken op 25 oktober. Aanmelden kan hier of maak een afspraak met Maarten Brunnekreef.

Starters op de woningmarkt onvoldoende op de hoogte van financiële risico’s

De krapte op de woningmarkt komt de laatste tijd regelmatig aan bod in de media. Met name voor starters blijkt het niet gemakkelijk om een eerste huis te kopen.

In de prijscategorie onder €200.000 zijn steeds minder huizen beschikbaar en worden er minder huizen gebouwd. Starters op de woningmarkt moeten steeds meer eigen middelen aanwenden bij een woningaankoop.

Financiële risico’s en verzekeringen op een rij

Bij de aankoop van uw eerste huis denkt u vaak nog ook niet na over zaken als arbeidsongeschiktheid of onverwacht overlijden. Het loont echter de moeite om u hier vooraf in te verdiepen. Voor bijna ieder financieel risico kunnen kopers zich verzekeren. In een aantal gevallen is dit zelfs verplicht bij het afsluiten van een hypotheek. Denk bij de aanschaf van een woning aan de volgende verzekeringen:

 • Inboedelverzekering
  De opgetelde waarde van alle spullen in je huis is vaak hoger dan verwacht. Onder inboedel verstaan we alle spullen in huis, die niet vastzitten aan de woning. Een inboedelverzekering (overigens geen verplichte verzekering) dekt schade aan deze spullen, veroorzaakt door brand, inbraak, storm of overstroming.
 • Opstalverzekering
  Onder opstal verstaan we alles wat vastzit aan het huis, zoals deuren, ramen en badkamer. Een opstalverzekering dekt eventuele schade, veroorzaakt door bijvoorbeeld storm, inbraak of brand. Wanneer je een hypotheek af wilt sluiten dan is een opstalverzekering vaak een verplichte verzekering.
 • Overlijdensrisicoverzekering
  Wanneer u een huis gaat kopen is deze verzekering bij de hypotheekaanvraag vaak verplicht. Hiermee ontvangt een nabestaande van de verzekerde een bedrag bij overlijden, waarmee (een deel van) de hypotheekschuld kan worden afgelost.
 • Wat is het verschil: overlijdensrisicoverzekering en uitvaartverzekering

  Bij een overlijden moet ook de uitvaart betaald worden en een uitvaart kan hoge kosten met zich mee brengen. Een voorbeeld om uw uitvaartkosten te berekenen vindt u hier. Beide verzekeringen keren uit bij overlijden, maar niet met hetzelfde doel. Wat is nu echt het verschil tussen beide verzekeringen?

  Een overlijdensrisicoverzekering verzekert tegen de financiële problemen die kunnen ontstaan bij nabestaanden als een van de gezinshoofden komt te overlijden. De verzekering heeft een bepaalde looptijd. Bij overlijden binnen de looptijd wordt een verzekerd bedrag uitgekeerd, zodat (een deel van) de hypotheek kan worden afgelost. Er wordt echter geen bedrag uitgekeerd buiten de verzekeringslooptijd.

  De looptijd is één van de grootste verschillen tussen een overlijdensrisicoverzekering en een uitvaartverzekering. Bij een uitvaartverzekering gaat deze namelijk door tot het moment van overlijden, waardoor dus altijd een verzekerd bedrag uitgekeerd wordt. Hiermee kunnen nabestaanden de uitvaart regelen of betalen.

  Uw financiële risico’s inzichtelijk?

  Met de hierboven genoemde verzekeringen verkleint u de financiële risico’s bij het kopen van uw eerste huis. Loopt u met de gedachte om een (eerste) huis te kopen en wilt u een compleet inzicht in alle financiële risico’s? Neem dan contact met ons op en vraag een adviesgesprek aan. Wij helpen u graag verder.

Natuurlijk gaan ook wij zorgvuldig om met uw persoonsgegevens

U heeft er vast al iets van gehoord: Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking. Ook ons kantoor zal de nieuwe regels uiteraard correct naleven. Wij informeren u kort over de hoofdlijnen van deze verordening.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming, afgekort AVG, is Europese regelgeving. Op 25 mei 2018 moet deze verordening in Nederland in werking treden. In de kern is de bedoeling van de AVG dat uw persoonsgegevens beter beschermd worden en dat u zelf kunt bepalen wie wel en wie niet kennis kan nemen van uw persoonlijke gegevens. Als kantoor ondersteunen wij het doel van deze nieuwe regels van harte.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie bevatten over u als persoon. Het bedrag van uw salaris in combinatie met uw naam is bijvoorbeeld een persoonsgegeven. Maar ook het beroep dat u uitoefent. Of de vraag of u wel of niet eerder betrokken bent geweest bij een verkeersongeval. Heel veel informatie in combinatie met uw persoon valt onder de nieuwe regels onder het begrip persoonsgegevens.

Wij mogen uw gegevens slechts in bepaalde situaties gebruiken

Als uw financieel adviseur mogen wij uw persoonsgegevens slechts in bepaalde situaties gebruiken. Bijvoorbeeld omdat u ons heeft verzocht u te adviseren of te bemiddelen bij de totstandkoming van een verzekering. Wij kunnen dat alleen doen als wij van u bepaalde informatie ontvangen. Ook kan het zijn dat wij van u uitdrukkelijk toestemming krijgen om bepaalde persoonlijke gegevens te gebruiken. Bijvoorbeeld omdat u ons vraagt in discussie te gaan met een verzekeringsmaatschappij over een door u ingediende schade. Ook kan het voorkomen dat de wet ons verplicht bepaalde persoonsgegevens van u te gebruiken. Zo zijn wij bij wet verplicht uw identiteit vast te stellen wanneer u een levensverzekering wilt afsluiten.

Gegevens mogen alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt.

Wij mogen de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt alleen gebruiken voor het doel waarvoor wij deze gegevens van u kregen. Voor ons is dat vanzelfsprekend. Maar voor u is het goed om te weten dat dit ook in de nieuwe regels staat, zoals die vanaf 25 mei 2018 gelden. Om maar eens een “raar” voorbeeld te noemen. Wanneer wij van u informatie krijgen om u te adviseren over een hypotheek om daarmee een nieuwe woning te financieren, dan mogen wij deze gegevens niet verkopen aan het plaatselijke verhuisbedrijf.

Wij blijven zorgvuldig met uw gegevens omgaan

Ons kantoor is altijd al zorgvuldig omgegaan met uw persoonsgegevens. Zo hebben alle medewerkers een geheimhoudingsverklaring getekend en hebben wij onze automatisering zo goed mogelijk beveiligd. De invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming motiveert ons vooral om dit beleid verder aan te scherpen!

Op reis? Dan aandacht voor de reisverzekering

Langzaam maar zeker komt de vakantieperiode weer in zicht. Wellicht heeft u al geboekt en geniet u van de voorpret.

U heeft er al veel tijd ingestoken. De reisgidsen en websites zijn uitgeplozen en de keuze is gemaakt. Ons advies is om ook tijdig aandacht te besteden aan de juiste keuze voor een reisverzekering.

Reisverzekering belangrijker dan weleens wordt gedacht

Een reisverzekering is een belangrijke verzekering. Natuurlijk voor de schade die u lijdt wanneer door een ongeval of diefstal uw bagage verloren gaat. Ook kan het gebeuren dat u in het buitenland letsel oploopt, waardoor u met speciaal vervoer naar Nederland terug moet. Deze kosten voor vervoer vallen niet onder uw basisverzekering. Dat geldt ook voor de medische kosten die u noodgedwongen in het buitenland moet maken. Uw Nederlandse basisverzekering vergoedt de kosten tot maximaal de kosten die de behandeling in Nederland zou kosten. Zijn de medische kosten op uw vakantiebestemming hoger dan in Nederland, dan komt dus een deel voor uw eigen rekening. Deze extra medische kosten worden meestal wel vergoed door een goede reisverzekering.

Dekking voor Europa of de Wereld

Vrijwel elke reisverzekering biedt de keuze voor dekking van vakanties in Europa of voor de wereld. De premie voor dekking in Europa is lager dan voor dekking in de hele wereld. Probleem is de onduidelijkheid dat niet alle verzekeraars een bepaald land wel of niet tot Europa rekenen. Cyprus is bijvoorbeeld een land waar verzekeraars heel verschillend over denken. Het is dus altijd belangrijk om goed te controleren of uw vakantiebestemming ook onder de dekking van de door u af te sluiten reisverzekering valt.

Risicovolle activiteiten

Reisverzekeraars zijn geen fan van risicovolle activiteiten zoals bungeejumpen, parachutespringen of parasailen. Sommige verzekeraars sluiten deze activiteiten van dekking uit en beperken hiermee het recht op schadevergoeding bij letsel. Wanneer u van plan bent dit soort avontuurlijke activiteiten tijdens uw vakantie te gaan ondernemen, dan geldt ook hierbij dat het verstandig is te controleren of de reisverzekering van uw keuze ook dekking biedt voor dit soort activiteiten.

Wie gaat er mee?

Niet onbelangrijk is om ook te controleren of de reisverzekering volledige dekking geeft voor “bijzondere” leden van het reisgezelschap. Hierbij kunt u denken aan de volgende personen:

 • Eigen kinderen die voor hun studie op een eigen adres wonen;
 • Eigen kinderen die na een echtscheiding bij de ex-partner wonen;
 • Vriendjes en vriendinnetjes van de kinderen die op de vakantie mee mogen;
 • Opa’s en oma’s, tantes en vrienden en bekenden.

Voor al deze “bijzondere” reisgenoten geldt dat het verstandig is om goed te controleren wat de reisverzekering hierover bepaalt.

Natuurlijk heeft u geen zin om dit allemaal uit te pluizen

Wij kunnen ons goed voorstellen dat u helemaal geen zin hebt om al die verschillende reisverzekeringen te gaan uitpluizen. Dat hoeft ook niet. Dat doen wij graag voor u, zodat u uw aandacht kunt richten op het kiezen van een mooie bestemming.

Fiscale regels eigen woning aangepast!

Heeft u een eigen woning? En woont u samen met een partner? Dan kan dit artikel voor u erg belangrijk zijn. Sinds 30 januari jl. zijn de fiscale regels rondom de eigen woning gewijzigd. Wij leggen deze wijziging in dit artikel uit. Wij bieden u ook aan om de wijzigingen van deze regels voor uw specifieke situatie in beeld te brengen.

Fiscale regels

Rondom het bezit van een eigen woning gelden allerlei fiscale bepalingen. Onlangs heeft de staatssecretaris van financiën een besluit genomen dat invloed kan hebben op de fiscale positie van partners die samen een woning hebben gekocht. Dit besluit kan onder meer gevolgen hebben voor het maximale bedrag dat u aan hypotheekrente mag aftrekken.

Definitie eigen woningschuld en eigenwoningreserve

De wijzigingen hebben alles te maken met de aanpassing van het begrip eigen woningschuld en eigenwoningreserve. Onder eigen woningschuld wordt verstaan het bedrag van de hypothecaire lening dat u nog schuldig bent voor de lening ten behoeve van de financiering van de woning.

Onder eigenwoningreserve wordt verstaan het verschil tussen de opbrengst van een in het verleden verkochte woning en de financieringsschuld die op het moment van verkoop op de woning rustte. Stel dat de woning bij verkoop €200.000 opbracht, terwijl op dat moment de resterende schuld van de hypotheek €150.000,- was. De eigenwoningreserve is dan €50.000,-. Dit bedrag aan eigenwoningreserve heeft invloed op de hoogte van het bedrag waarover u rente mag aftrekken bij een nieuwe hypotheek of lening.

Bent u alleen eigenaar van de woning dan zijn de fiscale regels simpel. Het wordt ingewikkelder als u de woning samen met een partner koopt.

Waarom fiscale regels ingewikkeld bij partners?

Beide partners doen elk persoonlijk belastingaangifte. Indien de woning is gekocht op naam van beide partners en de hypotheek door beide partners is afgesloten, dan zullen bij de belastingaangifte van beide partners de eigen woningschuld en de eigenwoningreserve aan de orde komen. Ingewikkeld wordt het wanneer bijvoorbeeld:

 • Een van de partners meer eigen vermogen bij de aankoop van de woning heeft ingebracht dan de andere partner; of
 • Wanneer een van de partners voor de aankoop van de gezamenlijke woning al eerder een andere eigen woning bezat waarvoor hij of zij een hypotheek had afgesloten; of
 • Wanneer gedurende de periode dat beide partners samenwonen de ene partner een groter bedrag inbrengt om de schuld af te lossen dan de andere partner.
 • In deze situaties kan er per partner een verschillend bedrag ontstaan aan eigenwoningreserve en eigen woningschuld.

  Verschillen gelijk maken

  Het besluit van de staatss

  ecretaris van 30 januari jl. maakt het mogelijk dat, onder bepaalde voorwaarden, de partners met een verschillend eigenwoningreserve, toegestaan wordt deze gelijk over de partners te verdelen op basis van 50 % -50 %. Wanneer de fiscus dit goedkeurt, kan dit terugwerken tot het belastingjaar 2013.

  Afhankelijk van de situatie kan dit besluit leiden tot het recht op een hogere belastingaftrek en kan dit vanuit fiscaal oogpunt voor u aantrekkelijk zijn. Echter, elk voordeel heeft ook zijn nadeel. En die nadelen moeten niet worden onderschat.

  Naast fiscale regels ook gevolgen voor partners onderling

  Gebruik maken van het recht om de eigenwoningschuld en eigenwoningreserve tussen de partners op basis van 50 % -50% te verdelen, heeft financiële gevolgen op het moment dat de partners hun relatie beëindigen. Zelfs bij het overlijden van een van de partners kunnen er gevolgen zijn voor het bepalen van de hoogte van de nalatenschap. Alle reden dus om na te gaan of het besluit op uw situatie van toepassing is én zo ja of het voor u aantrekkelijk is hiervan gebruik te maken. Dit antwoord kan alleen een deskundige u geven.

  In welke situaties blijft alles bij het oude?

  De inhoud van het besluit van de staatssecretaris van financiën van 30 januari van dit jaar heeft geen gevolgen indien een van de volgende situaties zich voordoet:

  1. U bent gehuwd vóór 1 januari 2018 in een algehele gemeenschap van goederen en de woning behoort tot deze gemeenschap.
  2. U bent gehuwd op huwelijkse voorwaarden die inhouden dat de woning en de schuld tot de huwelijksgemeenschap behoren.
  3. De woning behoort uitsluitend tot het privévermogen van een van de beide partners.

  Advies

  Als u een eigen woning bezit samen met een partner en u valt niet onder de hierboven genoemde drie situaties, raadpleeg dan uw adviseur. Het gaat hier om een nieuw en ingewikkeld onderwerp, waarbij ook nog niet precies duidelijk is wat dit bijvoorbeeld betekent voor uw belastingaangifte.

  Als hierover meer duidelijkheid is, laten wij dat via onze nieuwsbrief aan u weten!

  Schade door een onbekend motorrijtuig

  Het zal je maar gebeuren. Kom je na het winkelen terug bij je auto. Zit er een lelijke deuk in. Helaas geen briefje van de dader, maar wel een winkelbediende die iets heeft gezien. Het was een rode auto. Een grote. Tja wat moet u met die informatie? Er zijn in Nederland heel wat grote rode auto’s. Toch?

  Waarborgfonds Motorverkeer

  Nederland kent het Waarborgfonds Motorverkeer. Dit fonds is speciaal in het leven geroepen voor situaties waarin u schade heeft die is veroorzaakt door een motorrijtuig, maar waarbij de eigenaar van het motorrijtuig onbekend is of niet verzekerd blijkt te zijn.

  U moet kunnen aantonen dat de schade is veroorzaakt door een motorrijtuig, zoals een auto, motor of bromfiets. Het moet gaan om materiële schade aan bijvoorbeeld uw fiets, auto of woning. Ook voor letselschade kunt u een beroep doen op het Waarborgfonds. Wel geldt een eigen risico van € 250,–. Dus “kleine” schades blijven in dit soort vervelende situaties toch voor uw eigen rekening.

  Aangifte doen

  Om voor vergoeding in aanmerking te komen moet vaststaan dat de schade is veroorzaakt door een motorrijtuig. Ook moet u uw best doen om de dader te vinden. In dat kader is het verplicht om van de schade aangifte te doen bij de politie. De winkelbediende in de inleiding is voor een succesvol beroep op het Waarborgfonds heel waardevol. Immers hij heeft gezien dat de schade door een motorrijtuig is veroorzaakt. Het is dan ook belangrijk dat u in dit soort situaties de namen en contactgegevens van eventuele getuigen noteert. Ook kunt u via andere middelen proberen te bewijzen dat de schade is veroorzaakt door een ander motorrijtuig, bijvoorbeeld door laksporen van de andere auto op uw auto.

  Stel u heeft een allrisk verzekering voor uw auto. U krijgt schade die veroorzaakt is door een onbekend gebleven, andere auto. Ook dan kunt u een beroep doen op het Waarborgfonds. Namens u melden wij dan eerst de schade bij uw eigen verzekeraar. Melding bij het Waarborgfonds is dan niet meer nodig. Als een beroep op het Waarborgfonds mogelijk is, dan dient de verzekeraar een claim in bij het Waarborgfonds. Wilt u meer weten over het Waarborgfonds dan vindt u op de volgende link een brochure: https://waarborgfonds.vereende.nl/brochure

  Hoe veilig is uw voordeur?

  In 2017 vonden er bij de politie circa 50.000 aangiftes van inbraken in woningen plaats. Alle reden dus om nog eens aandachtig te kijken naar de maatregelen die huiseigenaren kunnen nemen om de kans op inbraak te verkleinen.

  Ingrijpende gebeurtenis

  Als financieel adviseur maken wij het helaas regelmatig mee: inbraken in woningen van onze relaties. Telkens weer valt ons op hoe groot de impact is van zo’n inbraak. Zelfs wanneer er tijdens de inbraak niemand thuis was en de verzekering keurig alle schade van de gestolen goederen vergoedt, leidt zo’n inbraak bijna altijd tot de nodige emoties. Het gevoel dat een onbekende door je huis heeft gelopen en dingen heeft meegenomen is heel onplezierig. Of zoals een van onze relaties ooit opmerkte: Nog jaren na de inbraak betrapte ik mij erop dat ik elke keer als ik ‘s avonds thuiskwam een snelle check deed: “Is er weer ingebroken?”

  Voordeur vaak onvoldoende beveiligd

  Uit recent onderzoek is gebleken dat op dit moment nog steeds meer dan de helft (56,1%) van de voordeuren in Nederland onvoldoende beveiligd zijn tegen inbraak. Dat kan het gevolg zijn van goedkoop beslag waardoor een inbreker zonder al te veel inspanning of lawaai binnen één minuut binnen kan komen.

  Bewoners kunnen risico van inbraak verminderen

  Inbrekers zijn gek op het “flipperen”. Dat gaat heel makkelijk door een plastic plaatje tussen de deur en het kozijn te steken en op die manier het dagslot naar binnen te duwen waardoor de deur opengaat. Dit kan worden voorkomen door een anti-inbraakstrip te plaatsen. Nog geen 10 % van de huiseigenaren heeft zo’n anti-inbraakstrip. Het “flipperen” kan ook worden tegengegaan door bij het verlaten van de woning, ook overdag, de deur op het nachtslot te draaien.

  Nationale inbraak preventieweken

  Van 1 mei tot en met 30 juni a.s. vinden de Nationale Inbraakpreventie Weken plaats. Verschillende organisaties geven tijdens deze weken extra informatie hoe u uw woning met eenvoudige middelen minder aantrekkelijk voor inbrekers kunt maken. De organisatoren hebben hiervoor een site geopend. Op deze site vindt u veel praktische informatie en filmpjes die laten zien hoe gemakkelijk inbrekers een deur kunnen forceren. Wij adviseren eens naar deze site te gaan en te kijken of u wellicht tips ziet die u voor uw eigen woning kunt gebruiken. De site vindt u op http://stichtingnipw.nl.

  Minder werkenden bouwen pensioen op

  Naast veel jonge mensen die het voor zich uit schuiven met het idee “Dat is nog ver van mijn bed.” zijn er steeds meer werkenden die, bijvoorbeeld omdat ze ZZP-er of flexwerker zijn, geen pensioen opbouwen. Uit onderzoek van De Nederlandsche Bank blijkt dat minder werknemers pensioenrechten opbouwen. Dit is geen goede ontwikkeling. AOW is basis De AOW (Algemene Ouderdomswet) is een basispensioen dat door de overheid wordt betaald. Iedereen die in Nederland woont of werkt is automatisch verzekerd. Ieder jaar wordt 2% AOW-pensioen opgebouwd.

  Mensen die tijdelijk een aantal jaren buiten Nederland hebben gewoond of gewerkt, krijgen bij de uitbetaling van de AOW een korting van 2% voor elk jaar dat zij in het buitenland verbleven. Tenzij zij over deze periode vrijwillig AOW-premies hebben betaald.

  Aanvullend pensioen via de werkgever

  Bijna alle werkgevers in Nederland bieden hun werknemers de mogelijkheid aan om naast de AOW bij een pensioenfonds of een verzekeringsmaatschappij een aanvullend pensioen op te bouwen. In 2010 bouwde bijna 83% van de werkzame beroepsbevolking op deze manier een aanvulling op hun pensioen op. In 2016 was dit percentage echter al gedaald naar 79%. De verwachting is dat deze daling in de komende jaren doorzet.

  De oorzaak is dat het aantal werknemers met een vaste arbeidsrelatie sterk daalt, terwijl het aantal zelfstandigen sterk stijgt. Zeker bij zelfstandigen is te zien dat zij vaak onvoldoende financiële middelen hebben om vrijwillig hun pensioen op te bouwen.

  Kijk eens op www.mijnpensioenoverzicht.nl

  Dagelijks hebben wij contact met relaties die aangeven weinig of geen inzicht te hebben in hun financiële situatie na pensioen. Dat is jammer en onnodig. De overheid heeft een website waarop u een goed beeld krijgt van wat u aan pensioen opbouwt. Voor uw persoonlijke situatie vindt u daar het antwoord op bijvoorbeeld de volgende vragen:

  • Hoeveel pensioen heb ik opgebouwd bij werkgevers bij wie ik in het verleden heb gewerkt?
  • Wat gaan die verschillende pensioenen samen met de AOW na de pensioendatum ongeveer aan inkomen opleveren?
  • Wat ontvangen mijn nabestaanden indien ik nu zou komen te overlijden?
  • Wat zijn gebeurtenissen die van invloed zijn op mijn pensioen? Denk aan echtscheiding, eerder stoppen met werken, etc.

  Heeft u na het bekijken van deze site nog vragen over uw inkomen na pensioen? Meldt u zich dan hier aan voor de gratis Workshop “Uitzicht op Pensioen” of neem contact op met ons kantoor. Wij helpen u graag!

  Al 18 kwartalen op rij stijgen de prijzen van koopwoningen

  U vraagt zich misschien af of het, met de ontwikkeling van de huizenprijzen van de laatste tijd, nog steeds aantrekkelijk is om te kopen in plaats van te huren. In dit artikel vindt u antwoorden.

  De prijzen van woningen stijgen al geruime tijd. Toch blijft het kopen van een woning voor veel mensen aantrekkelijker dan het huren van een woning.

  Stijging van de waarde van woning

  Al achttien kwartalen op rij stijgen de huizenprijzen. De gemiddelde prijs van een woning bedraagt op dit moment €269.000,-. De oorzaken van de stijging van de huizenprijzen zijn dat er te weinig betaalbare huurwoningen zijn en dat er te weinig nieuwe woningen worden gebouwd.

  Lage rente en hoge huren

  De verwachting is dat de druk op de woningmarkt nog enige tijd zal voortduren. De rente bevindt zich nog altijd op een historische gezien laag niveau. Veel deskundigen verwachten wel een lichte stijging maar ook dan blijft de rente in hun visie laag. Tegelijkertijd is te zien dat de huren blijven stijgen. Zeker in de vrije sector ontwikkelen de huren zich explosief. Hierdoor wordt het kopen van een woning financieel steeds aantrekkelijker.

  Niet alleen financieel voordeel

  Het hebben van een eigen woning biedt vaak meer dan alleen financieel voordeel. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat mensen met een eigen woning tevredener zijn over hun woonomgeving dan mensen in huurwoningen.

  Kom eens praten met onze adviseurs

  Denkt u weleens om een (andere) woning te kopen maar twijfelt u of dit financieel mogelijk is? Zaterdag 7 april is er weer een NVM Open Huizen Dag. Van maandag 2 april tot en met vrijdag 6 april kunt u tijdens kantooruren zonder afspraak bij ons binnen lopen. Vaak kunnen wij in één gesprek u al een goed beeld geven of uw wensen wel of niet gerealiseerd kunnen worden. Wij denken graag met u mee!

  Schade storm in januari veel hoger dan geschat

  Op 3 en 18 januari van dit jaar stormde het flink. In de dagen direct na deze stormen was de inschatting dat de totale schade rond de 100 miljoen euro zou liggen...

  Januari ligt ruim achter ons en het is inmiddels duidelijk dat de schade veel hoger is dan de eerste schatting van rond de 100 miljoen.

  Veel schade

  Op 3 januari van dit jaar stormde het hard. Op 18 januari stormde het nog veel harder. Een uitzonderlijk zware storm met windstoten van meer dan 120 kilometer per uur trof grote delen van Nederland. Direct was duidelijk dat de schade die hierdoor ontstond aanzienlijk was. De eerste voorzichtige inschattingen waren dat de schade de 100 miljoen euro zou aantikken. Inmiddels, enkele maanden later, staat de teller al boven de 200 miljoen euro. Bij een van de grotere verzekeraars kwamen alleen al naar aanleiding van de storm van 18 januari 62.000 schademeldingen van particulieren binnen. Ook bij andere verzekeraars leverden beide stormen een enorme hoeveelheid extra werk op.

  Schade als gevolg van extreem weer stijgt

  In de hele wereld is te zien dat de schade als gevolg van extreem weer stijgt. Orkanen, overstromingen en zware regenval komen steeds vaker voor. Nederland investeert veel in het ophogen van dijken en het ontwikkelen van gebieden waar een overschot aan rivierwater tijdelijk kan worden opgeslagen. Toch moeten we rekening houden dat hagel, storm en zware regenbuien ook in Nederland steeds vaker schade zullen veroorzaken.

  Zelf maatregelen nemen

  Iedereen kan zelf maatregelen nemen om schade te voorkomen. Wanneer men waarschuwt dat er storm komt, is het uiteraard verstandig de losse zaken rondom de woning zoals de trampoline of tuinmeubels op te bergen of tenminste goed vast te zetten. Ook goten en platte daken vrijhouden van bladeren, zodat het hemelwater goed wordt afgevoerd, kan veel schade voorkomen.

  Goed advies belangrijk

  Bij de keuze van een verzekering voor uw inboedel en woning wordt het steeds belangrijker ook te letten op de vraag welke schade als gevolg van extreem weer wordt vergoed. Wanneer is er precies sprake van een storm? Is er sprake van een eigen risico en zo ja voor welk bedrag? Wordt bij schade aan inboedelgoederen de dagwaarde vergoed of de nieuwwaarde?

  Het is ons vak om de verschillen tussen de vele verzekeringen die worden aangeboden te kennen. Op basis van uw woonsituatie adviseren wij u die verzekering die naar ons oordeel goed aansluit bij uw wensen en behoeften.

  Trouwen of samenwonen? Laten we een paar zaken goed regelen

  Verliefd, verloofd… dan volgt er trouwen. Of toch samenwonen? Ook als je hier uit bent blijven er nog veel vragen over.

  Gaat u trouwen of samenwonen? Of misschien een van uw kinderen? Het is dan verstandig een afspraak met ons te maken om aantal belangrijke zaken goed te regelen.

  Al die suffe regels

  We snappen het. Als u besluit om te gaan trouwen of te gaan samenwonen bent u niet erg in de stemming om te denken aan formaliteiten die vaak bedacht zijn voor de situatie dat de relatie eindigt. Toch is het verstandig om hier even de tijd voor te nemen. We zetten een aantal zaken voor u op een rij.

  • Sommige verzekeringen kunnen vervallen omdat je anders onnodig dubbel bent verzekerd. Het is bijvoorbeeld voordeliger om samen een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren te hebben dan allebei een eigen verzekering.
  • Beide partners zullen goederen meenemen voor de gezamenlijke woning. Ook worden er in korte tijd vaak veel nieuwe spullen gekocht. Het is belangrijk dat de verzekerde bedragen van bijvoorbeeld de inboedelverzekering worden aangepast. Is bijvoorbeeld het verzekerde bedrag slechts 50% van de werkelijke waarde van de inboedel dan zal ook bij een kleine schade maar 50% van dit schadebedrag worden betaald.
  • Gaan beide partners trouwen? Dan geldt sinds 1 januari van dit jaar (2018) dat dit automatisch plaatsvindt in een beperkte gemeenschap van goederen. Dit betekent dat alleen de bezittingen en schulden die vóór het huwelijk of geregistreerd partnerschap van u samen waren en de toekomstige bezittingen en schulden, in de gemeenschap van goederen vallen. Erfenissen en schenkingen vallen buiten de huwelijksgemeenschap. Dat geldt ook voor de bezittingen en schulden die vóór het huwelijk of geregistreerd partnerschap van u alleen waren. Willen de partners juist wel dat alles bij een scheiding in gelijke delen wordt gedeeld dan moet dit apart worden vastgelegd. Nu moet dat nog via een overeenkomst die bij een notaris ondertekend moet worden. Het huidig kabinet heeft besloten dat dit in de toekomst ook kan door een modelverklaring te onderteken en deze uiterlijk een dag voor het huwelijk in te dienen bij de burgerlijke stand van de gemeente waar men wil trouwen.
  • Gaan gehuwden of partners met een samenlevingscontract een woning kopen waarbij de partners niet een gelijk bedrag aan eigen geld inbrengen om de woning te financieren, dan moet ook hier een aantal zaken geregeld worden om te voorkomen dat bij een scheiding of overlijden een verrekening plaatsvindt die partners bij de aankoop van de woning niet hadden beoogd.

  Zo zijn er nog veel andere zaken die om aandacht vragen. Laat ons kantoor al die saaie maar belangrijke dingen doen, zodat u volop kunt genieten van deze nieuwe fase in uw leven!

  Zekerheid bij Stoutenburgh

  Financieel advies van A to Z voor klanten uit de regio Leusden/Amersfoort. Klik hier voor het volledig artikel.

  Is de achterdeur van uw woning ook de zwakke plek?

  Met het korter worden van de dagen neemt het risico op inbraken weer toe. Hoog tijd dus om na te denken hoe we inbrekers buiten de deur kunnen houden.

  Recent onderzoek toont aan, dat inbrekers bij elke tien achterdeuren in negen gevallen binnen 3 minuten de achterdeur kunnen openbreken. In een kwart van de gevallen is het hang- en sluitwerk zo slecht, dat een inbreker met alleen een schroevendraaier en een tang binnen een minuut binnen staat.

  Vorig jaar vonden 55.000 woninginbraken plaats. In de praktijk vervangen veel mensen de gestolen goederen door nieuwe goederen. Dit weten de inbrekers ook. Het komt dan ook regelmatig voor, dat inbrekers enkele maanden na de eerste inbraak terugkomen en dan opnieuw hun slag slaan en spiksplinternieuwe goederen meenemen.

  Ons advies is om voor goed hang- en sluitwerk te zorgen. Ook is het verstandig om bij uw achterdeur verlichting aan te brengen die automatisch aangaat wanneer het donker wordt. Het energieverbruik van ledlampen is heel laag, waardoor de kosten ook laag blijven. Door extra verlichting en goed hang- en sluitwerk aan te brengen verlaagt u aanzienlijk de kans dat u slachtoffer wordt van een woninginbraak.

  Afschaffing Anw-compensatie door ABP

  U heeft het mogelijk al gehoord: sinds 1 januari jl. heeft het grootste pensioenfonds van Nederland, ABP de pensioenregeling aangepast. De ANW-compensatie komt te vervallen. Dit kan bij overlijden van een medewerker tot grote financiële problemen leiden voor de partner en eventuele kinderen. Gelukkig kunnen wij u hiervoor een uitstekende oplossing bieden.

  Wat is er aan de hand?

  Als een medewerker zou overlijden heeft de partner mogelijk recht op een uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet (Anw). Maar lang niet altijd.

  • De partner krijgt alleen een Anw-uitkering als die nog geen recht heeft op AOW.
  • Bovendien moet de partner een kind onder de 18 jaar hebben of voor minstens 45% arbeidsongeschikt zijn.
  • En er kan gekort worden als de partner inkomen heeft.

  Dit leidt ertoe dat de kans groot is dat de partner niet of nauwelijks recht heeft op een Anw-uitkering. Tot voor kort was er dan een aanvulling van het nabestaandenpensioen dat de partner ontvangt op grond van uw pensioenregeling bij het ABP. Dit kan oplopen tot honderden euro’s per maand en kan bij overlijden belangrijke financiële gevolgen hebben voor de achterblijvers. Om u tijd te geven een aanvulling te regelen als dat nodig is, heeft het ABP de termijn nu verschoven naar 1 februari.

  De oplossing

  Als het nodig is, kunt u zelf iets regelen voor uw partner als aanvulling op het nabestaandenpensioen. Bijvoorbeeld door het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering of nabestaandenverzekering. Dit is afhankelijk van de financiële situatie van uw partner als u overlijdt.
  Wilt u meer weten wat de afschaffing van de Anw-compensatie voor uw situatie kan betekenen? Wij bespreken dit graag met u en zetten de voor u aantrekkelijke alternatieven op een rij. Wanneer u contact met ons opneemt, maken wij graag een afspraak met u.

  Als groep op vakantie? Extra aandacht voor de annuleringsverzekering!

  De annuleringsverzekering

  Wanneer u een vakantiereis boekt, kunnen de kosten hiervan aanzienlijk zijn. Na de boeking kunnen er omstandigheden ontstaan waardoor u verhinderd bent om op het afgesproken moment op reis te gaan, bijvoorbeeld omdat u ziek bent geworden. De reisorganisatie zal de door u betaalde reissom niet teruggeven. U heeft dan de nodige zorgen aan uw hoofd, geen vakantie en een aanzienlijk financiële schade.

  Die financiële schade kunt u voorkomen door tijdig een annuleringsverzekering af te sluiten. Tijdig is op een moment waarop nog niet te voorzien was, dat u niet kon deelnemen aan de reis.

  Groepsreis

  Regelmatig maken wij mee dat relaties van ons als groep op reis gaan. Bijvoorbeeld de ouders die 40 jaar getrouwd zijn en hun kinderen “en aanhang” een mooie buitenlandse reis aanbieden. Voor die situaties is het belangrijk goed na te denken over de annuleringsverzekering.
  Neem nu het voorbeeld van de reis die wordt aangeboden aan de kinderen “met aanhang”. Kort voor de reis komt een van de ouders van de partner van de zoon bij een verkeersongeval te overlijden. Uw schoondochter en ook de rest van het gezelschap heeft even geen zin meer in de reis. Bij een normale annuleringsverzekering zal de schoondochter een vergoeding krijgen voor het niet kunnen deelnemen aan de reis. De andere reisgenoten die geen familie zijn van de overledene kunnen in een dergelijk geval geen beroep doen op de annuleringsverzekering.

  Groepsannuleringsverzekering

  Via een speciale groepsannuleringsverzekering kan dit voorkomen worden. Indien de hele groep besluit om niet op reis te gaan is vergoeding mogelijk indien bijvoorbeeld:

  • Een van de deelnemers van de groep komt te overlijden of door ernstige ziekte de reis niet kan meemaken.
  • Eén niet meereizende persoon overlijdt die wel apart op de verzekering wordt vermeld.
  • De locatie door een van buiten komend onheil (bijvoorbeeld aardbeving) niet beschikbaar is.

  Ons advies: gaat u als groep op reis, neem dan contact met ons op over een groepsannulereringsverzekering! Wij zullen u dan een passend advies geven.

  Belangstelling voor alternatieven voor sparen groeit

  Bijna iedereen heeft in de afgelopen periode het bericht van zijn bank gekregen dat de rente over spaargeld opnieuw is verlaagd. Is sparen zoals we dat gewend zijn nog wel interessant?

  Op dit moment geven de meeste banken nog maar een rente die nauwelijks boven de 0% ligt.

  Het is dan ook niet verwonderlijk dat bij veel mensen de interesse groeit naar andere mogelijkheden om rendement te krijgen over hun spaargeld. Nieuw is wel, dat nu ook banken zelf actief reclame gaan maken voor bijvoorbeeld beleggen als alternatief voor sparen.

  Zorg voor buffer

  Ook al is de rente over spaargeld laag, ons advies is om er altijd voor te zorgen dat u een buffer heeft voor onverwachte uitgaven. Die buffer kunt u nodig hebben wanneer u plotseling bepaalde uitgaven moet doen rondom uw gezondheid die niet vergoed worden door uw zorgverzekeraar, of zaken die rondom uw woning of auto defect raken. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting heeft een rekenprogramma waarmee u kunt uitrekenen wat in uw situatie een verstandige financiële buffer is. U vindt dit rekenprogramma op www.https://bufferberekenaar.nibud.nl.

  Verschillende alternatieven

  Heeft u, nadat u heeft gezorgd voor een financiële buffer voor calamiteiten, toch nog geld over waarvoor u een beter rendement zoekt dan u van de bank ontvangt, dan zijn er een aantal alternatieven. Wij noemen u er enkele:

  • Aflossen van de hypotheek. Heeft u nog een hypotheekschuld, dan kan het aantrekkelijk zijn om een deel van uw spaargeld te gebruiken om deze schuld af te lossen. U zult daarmee uw woonlasten verlagen. Bij verkoop van de woning blijft er in de toekomst een groter bedrag over omdat de lening al gedeeltelijk is afgelost. Aan het tussentijds aflossen van de hypotheek zijn echter wel fiscale consequenties verbonden. Ons advies is om - voordat u tot deze aflossing overgaat - dit altijd even met ons te overleggen. Wij kennen uw situatie en kunnen u vertellen wat in uw situatie de consequenties zijn.
  • Beleggen. Geld dat u voor langere tijd niet nodig heeft, kunt u beleggen. Over langere tijd bezien levert beleggen over het algemeen een hoger rendement op dan sparen. Maar op de korte termijn kan beleggen ook tot een negatief rendement leiden. Beleggen adviseren wij alleen indien u het spaargeld voor langere tijd niet nodig denkt te hebben. Ook adviseren wij u dan te kiezen voor een beleggingsfonds en niet voor individuele aandeelfondsen. Bij beleggingsfondsen wordt het geld over meerder bedrijven, landen en soorten effecten gespreid. Dit biedt de meeste stabiliteit.
  • Energiebesparende maatregelen. De investeringen in energiebesparende maatregelen zoals zonnepanelen, spouwmuurisolatie en dubbelglas leveren direct een lagere energierekening op. De investeringen zijn vaak binnen een aantal jaren terugverdiend. Het rendement zal daardoor vaak (veel) hoger zijn dan de rente die u krijgt op uw spaarrekening bij de bank.

  Pas op met (te) mooie beloftes

  Regelmatig zien wij partijen die consumenten benaderen met prachtige voorstellen om te investeren in projecten met een "gegarandeerd rendement" van bijvoorbeeld 8%. Die garantie moet u vaak met een korrel zout nemen. De eerste vraag die u zich kunt stellen is bijvoorbeeld wie die garantie dan wel garandeert. Is dat bijvoorbeeld een bank of verzekeraar? Of is het de investeerder zelf. Is dit laatste het geval, dan zal de garantie vaak niets voorstellen indien de investeerder failliet gaat. U bent dan immers en de investering en de garantie kwijt. Een ander punt is, dat - indien die garantie van 8% echt zo hard is - de investeerders uw geld echt niet nodig hebben. Elke bank of verzekeraar zal bij een echt harde garantie van 8% rendement graag de financiering verzorgen. Dus bij mooie beloftes over rendementen is het extra oppassen geblazen.

  Wat heeft private lease van uw auto te maken met uw hypotheek?

  Het Bureau Krediet Registratie houdt bij wat u leent. In dit artikel leest u dat daar meer onder valt dan u misschien denkt.

  Uw garage doet u een mooi aanbod voor een nieuwe auto. Niet om deze te kopen. Maar om via private lease aan te schaffen. Dit klinkt misschien aantrekkelijk. Maar pas op wanneer u ook nog een hypotheek wilt afsluiten.

  Private lease wordt snel populair

  Steeds meer particulieren schaffen hun auto aan via private lease. Het is gebruikelijk dat men een nieuwe auto krijgt en voor een aantal jaren maandelijks een vast bedrag betaalt. In dit bedrag zitten de kosten van de auto, onderhoud, wegenbelasting en verzekeringen. De benzine (en de bekeuringen!) moet de gebruiker zelf betalen. Nadat de leasetermijn is verstreken, levert de consument de auto weer in. Eventueel kan daarna een nieuwe leaseovereenkomst worden aangegaan waarbij opnieuw een nieuwe auto ter beschikking komt. Het aantrekkelijke voor de consument is dat hij zekerheid heeft over het bedrag dat hij maandelijks kwijt is aan zijn auto en niet geconfronteerd wordt met de kosten van onverwachte reparaties.

  Private lease is een lening en telt mee bij bepalen maximale hypotheek

  Een private lease is feitelijk een lening. Sinds 2016 wordt elke private (auto) lease geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie. Hierbij wordt het leasebedrag uitgesplitst in het bedrag dat bestemd is voor de financiering van de aanschaf van de auto en het bedrag dat bestemd is voor onderhoud en wegenbelasting.

  Stel dat het leasebedrag € 300 per maand bedraagt en de leaseperiode 60 maanden is. Dan is de totale waarde van het leasecontract dus € 18.000. Hiervan wordt 65 % toegerekend aan de financiering van de auto. Dat is dus € 11.700. De geldverstrekker moet vervolgens bij het bepalen van het maximale bedrag waarvoor een hypotheek kan worden verstrekt, rekening houden met deze schuld. Vanwege dit leasecontract kan fors minder aan hypotheek worden geleend dan zonder deze private lease. Als grove vuistregel kan worden aangenomen dat bij private lease er 2,5 tot 3 maal de cataloguswaarde van de geleasede auto minder geleend kan worden. Bij een leasebedrag van € 300 heb je het in de praktijk over een auto van gemiddeld rond de € 25.000. In dit voorbeeld betekent dit dat er rekening mee moet worden gehouden dat voor de financiering van de woning tussen de € 62.500 en € 75.000 minder aan hypotheek kan worden afgesloten.

  Van plan een hypotheek af te sluiten?

  Bent u van plan een woning te gaan kopen die u met een hypotheek wilt financieren? Of wilt u binnenkort uw hypotheek oversluiten? Dan is het waarschijnlijk verstandiger om nog even door te rijden met uw huidige auto en pas nadat de hypotheek is afgesloten na te gaan of er nog voldoende ruimte is voor de financiering van de auto via private lease. Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Bel of mail ons. Wij zijn u graag van dienst.

  Regeerakkoord: Oude berekeningen opnieuw maken

  We hebben er ‘even’ op moeten wachten, maar afgelopen week was het dan toch zover. Het regeerakkoord werd openbaar. Hierdoor is duidelijk welk beleid we in de komende periode op een groot aantal gebieden kunnen verwachten. Ook met betrekking tot de eigen woning is er een aantal opvallende veranderingen. Deze veranderingen lichten wij hieronder kort toe.

  Inzet tot verduurzaming

  Het nieuwe kabinet wil vaart maken met maatregelen die het klimaat beschermen. Voor woningeigenaren komen er nieuwe, aantrekkelijke mogelijkheden om geld te lenen om de eigen woning verder te verduurzamen. Denk hierbij aan isolatie, installatie van zonnepanelen, etc. Ook nu al zijn er aantrekkelijke leningen op dit gebied. Wilt u hierover meer weten, laat ons dit dan weten, dan informeren wij u uitgebreider.

  Vaart achter woningbouw

  Voor met name starters zijn er veel te weinig woningen. Zowel om te huren als om te kopen. In het regeerakkoord is opgenomen dat de inspanningen die ervoor zorgen, dat er snel extra woningen gebouwd kunnen worden, zullen worden opgevoerd. Tussen de aankondiging van een dergelijk beleid en het moment waarop de koper de sleutel van zijn nieuwe voordeur kan omdraaien verloopt in de praktijk geruime tijd. Het grotere aanbod van woningen zal dan ook niet op de korte termijn gerealiseerd zijn.

  100 % financiering blijft komende jaren mogelijk

  Op dit moment mag een bank maximaal 101 % van de waarde van de woning financieren. Eerder was al aangegeven dat dit percentage per 1 januari 2018 100 % wordt. In het regeerakkoord is nu opgenomen dat deze 100 % in de komende jaren gehandhaafd blijft. De Nederlandsche Bank dringt er echter op aan om dit percentage verder te verlagen naar bijvoorbeeld 90 %. Bij een lening van 100 % van de waarde van de woning moet de koper de andere kosten zelf financieren. Die andere kosten zijn onder meer de kosten van de notaris, hypotheek en overdrachtskosten. In de praktijk zien we dat kopers dit bedrag financieren vanuit eigen spaargeld of via een schenking van of lening bij ouders.

  Maximale aftrek hypotheekrente wordt lager

  Vanaf 2020 wordt in vier stappen van elk 3% de aftrekbaarheid van de hypotheekrente verlaagd. Dit betekent, dat in 2024 de rente voor een hypotheek ten behoeve van de eigen woning nog maar tegen het maximale belastingtarief van 36,93 % van uw belastbaar inkomen mag worden afgetrokken. Betaalt u bijvoorbeeld € 500,00 hypotheekrente per maand, dan betaalt de fiscus dus maximaal € 184,65 hieraan mee. De andere €315,35 aan rente gaan ten laste van uw netto inkomen.

  Eigenwoningforfait

  Wanneer u geen hypotheek heeft, hoeft u geen eigenwoningforfait te betalen. Het eigenwoningforfait is een speciale belasting voor eigenaren van een woning. Ook huiseigenaren met een heel kleine, resterende hypotheekschuld hoeven deze belasting niet te betalen. In het regeerakkoord is opgenomen dat er een einde aan deze vrijstelling komt. De bedoeling is dat in 30 jaar (in de eerste plannen was sprake van 20 jaar) deze belasting ook gaat gelden voor huiseigenaren zonder of met een kleine hypotheek. Hierover bestaat veel verontwaardiging. De vraag is dan ook of dit plan het in de Tweede Kamer gaat “redden”.

  Advies: laat oude plannen opnieuw doorrekenen

  Als uw financieel adviseur geven wij u het volgende advies. Waarschijnlijk heeft u in het verleden een aantal beslissingen genomen, gebaseerd op de wet en regelgeving zoals die toen golden. Wet- en regelgeving veranderen. De ingangsdatum van de AOW-leeftijd is bijvoorbeeld verhoogd. Of, zoals uit dit regeerakkoord volgt, is uw belastingvoordeel bij een hypotheek minder groot dan waarmee u in het verleden rekening heeft gehouden. Al die veranderingen hebben gevolgen voor het “eindplaatje” dat u in het verleden voor ogen stond. Het is daarom goed periodiek alles weer eens opnieuw op een rijtje te zetten op basis van de actuele wet- en regelgeving. Misschien hebben alle wijzigingen in uw situatie maar een beperkt effect. Dat geeft dan een gerust gevoel. Maar misschien hebben de wijzigingen toch een groter effect dan u zich nu realiseert. Wanneer u dit nu weet, kunt u daarmee rekening houden en mogelijk tijdig maatregelen nemen om dit negatieve effect zo goed mogelijke op te vangen. Heeft u interesse voor een actueel beeld? Belt u ons dan voor een afspraak.

  Deeleconomie in opkomst. Maar hoe zit het met de verzekeringen?

  Steeds meer consumenten laten andere consumenten gebruik maken van hun eigendommen op het moment dat zij deze niet zelf nodig hebben. Deze ontwikkeling wordt deeleconomie genoemd. In dit artikel kijken we naar het verzekeringsaspect van deeleconomie.

  Steeds meer toepassingen

  In de samenleving ontstaan steeds meer vormen van deeleconomie. Bij velen is inmiddels bekend het (ver)huren van woon/slaapruimte via bijvoorbeeld Airbnb. Of de (ver)huur van een auto via Snappcar of Mywheels. Ook het lenen van allerlei zaken die je maar incidenteel nodig hebt kan bij buurtgenoten via bijvoorbeeld Peerby.

  Door de opkomst van internet en sociale media is het steeds gemakkelijker geworden om “vraag” en “aanbod” bij elkaar te brengen. Waar de een van dit soort initiatieven gebruik maakt om kosten te sparen, kan een ander vooral gemotiveerd zijn door de zorgen voor het milieu. Weer anderen zijn positief over de deeleconomie omdat ze op die manier met allerlei mensen in contact komen die ze anders waarschijnlijk niet ontmoet zouden hebben.

  Particuliere verzekeringen zijn vaak nog niet aangepast aan de deeleconomie

  De verzekeringen die u als particulier afsluit, zijn vaak nog niet aangepast aan deze ontwikkeling naar een deeleconomie. Neem de autoverzekering. De premie is afgestemd op onder meer uw rijvaardigheid. Lange tijd rijden zonder schade leidt tot een lagere premie, dan wanneer u regelmatig schade heeft. In de meeste particuliere autoverzekeringen is verhuur van de auto dan ook van de dekking uitgesloten.

  Ook bij de inboedelverzekering van uw woning wordt ervan uitgegaan, dat u zelf de woning bewoont. Verhuurt u de woning en veroorzaken de huurders schade aan de inboedel, dan is deze niet automatisch verzekerd bij de inboedelverzekeringen.

  Ook nieuwe aansprakelijkheidsverzekeringen

  De deeleconomie leidt ook tot nieuwe aansprakelijkheidsvragen. Stel dat u uw woning verhuurt en de door u geïnstalleerde brandmelder reageert niet bij brand, omdat u vergeten was de lege batterij te vervangen? Lijden de huurders hierdoor schade, dan is het niet vanzelfsprekend dat uw aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren deze schade vergoedt.

  Advies: neem contact met ons op

  Gaat u als aanbieder of afnemer gebruik maken van deze toepassingen van de deeleconomie, neem dat contact met ons op. Wij zullen u dan informeren welke risico’s wel en niet op uw bestaande verzekeringen zijn gedekt. Valt een bepaald risico buiten de standaarddekking, dan kunnen wij onderzoeken of er wellicht toch mogelijkheden zijn om dit risico tijdelijk te verzekeren. Wij verwachten dat verzekeringsmaatschappijen in de komende jaren op dit gebied nieuwe initiatieven zullen lanceren. Maar dit zal heel geleidelijk gaan.

  Wat als de hypotheekrente gaat stijgen?

  In de verschillende media verschijnen steeds meer berichten over een mogelijke stijging van de hypotheekrente in de komende maanden. In dit artikel gaan we kort in op de gevolgen van zo’n stijging.

  De rente is op dit moment kunstmatig laag

  De hypotheekrente is op dit moment historisch laag. Voor een belangrijk deel is deze lage rente het gevolg van het beleid dat de monetaire autoriteiten wereldwijd hebben gevoerd naar aanleiding van de laatste economische crisis. De autoriteiten streefden ernaar de investeringen en consumptie aan te jagen, waardoor de economie “weer op gang” zou komen. Een van de middelen hierbij is het ter beschikking stellen van veel kredieten tegen een lage rente. Nu in veel landen de economie weer aantrekt, er een positief consumentenvertrouwen ontstaat en de overheidstekorten teruglopen, is het de algemene verwachting dat de koepel van de Amerikaanse Banken, de FED, en ook de Europese Bank het beleid van goedkope kredieten zullen afbouwen. Dit kan gevolgen hebben voor de hypotheekrente in Nederland.

  Kopers kunnen minder lenen

  De maximale hypotheeksom die banken bereid zijn voor een hypotheek te verstrekken, hangt onder meer af van de vraag of het inkomen van de consument voldoende is om de woonlasten te financieren. Stijgt de rente dan zullen de lasten van een nieuwe hypotheek omhooggaan. Dit kan dus inhouden dat bij een stijgende rente en eenzelfde inkomen er minder geleend kan worden.

  Prijzen van woningen kunnen dalen

  Door herstel van het consumentenvertrouwen en de lage rente zijn er veel mensen die een woning willen kopen. Dit heeft ertoe geleid, dat de prijzen van de woningen in de afgelopen periode sterk zijn gestegen. Zou door een stijgende hypotheekrente de vraag naar koopwoningen dalen, dan kan dit gevolgen hebben voor de prijzen van woningen. De prijsstijging van de woningen kan afgeremd worden en bij een sterke stijging van de rente kunnen de woningprijzen weer gaan dalen. Bij een kleine rentestijging zal het effect op de huizenmarkt echter beperkt zijn, omdat de vraag naar koopwoningen op dit moment groot is en in de komende twee/drie jaar onvoldoende nieuwbouw plaatsvindt om aan deze vraag tegemoet te komen.

  Bestaande hypotheken

  Met het oog op de lage hypotheekrente heeft het merendeel van de consumenten de afgelopen jaren bij een nieuwe hypotheek of bij een hypotheek waarbij de rentevastperiode moest worden verlengd, gekozen voor een lange rentevastperiode. Massaal hebben consumenten gekozen om de rente 20 of 30 jaar vast te zetten. Gedurende deze periode zullen deze consumenten geen gevolgen ondervinden van een eventuele rentestijging. Zij blijven hun huidige lage rente behouden. Wel moeten deze mensen rekening houden dat wanneer in de toekomst hun rentevastperiode eindigt, het verschil tussen de rente die zij nu betalen en de dan geldende rente groot kan zijn. De woonlasten zouden dan sterk kunnen stijgen. Het is verstandig tijdig te onderzoeken of dit het geval is en zo ja hier dan ook tijdig maatregelen voor te nemen.

  Vlak voor een nieuwe rentevastperiode

  Een stijging van de hypotheekrente in de komende maanden is vooral zuur voor mensen met een bestaande hypotheek die juist in deze periode een nieuwe rentevastperiode moeten kiezen. Zij zullen over het algemeen een hogere rente betalen dan de actuele hypotheekrente. Zouden zij nu kunnen kiezen voor een nieuwe rentevastperiode, dan kunnen ook zij voor een langere termijn profiteren van de huidige lage rente. Zou de hypotheekrente in het komend jaar echter stijgen en zouden zij pas over een jaar een nieuwe rentevastperiode moeten kiezen, dan missen zij dit voordeel.

  Voor deze mensen kán het aantrekkelijk zijn om eerder dan gepland te kiezen voor verlenging van de rentevastperiode. In het algemeen zal hiervoor een “boete” betaald moeten worden aan de geldverstrekker. Is de periode tot de oorspronkelijke rentevervalperiode relatief kort dan zal deze boete laag zijn. Wel kan daarmee nu de zekerheid worden verkregen van stabiele woonlasten voor de komende 20 of 30 jaar.

  Wilt u meer weten wat een eventuele stijging van de hypotheekrente voor uw situatie kan betekenen? Wij bespreken dit graag met u en zetten de voor u aantrekkelijke alternatieven op een rij. Wanneer u contact met ons opneemt, maken wij graag een afspraak met u.

  Ga voor veilig: kies winterbanden voor de auto

  Het wordt kouder. En over een paar maanden hebben we alweer meer kans op ijzel en sneeuw! Voor automobilisten komt dan weer de vraag: wel of geen winterbanden monteren? In dit artikel proberen wij antwoord te geven op deze vraag.

  7 graden is de grens

  Banden zijn gemaakt van rubber. Daalt de tempartuur buiten, dan wordt het rubber van een “normale” band waarmee u in de zomer rijdt harder en minder elastisch. Vanaf ongeveer 7 graden leidt dit ertoe dat de banden minder grip krijgen op de weg. Het gevolg is onder meer dat de remweg langer wordt. Bij slechts 30 kilometer is de remweg bij lagere temperaturen al twee keer zolang als bij zomerse temperaturen.

  Winterbanden

  Winterbanden worden gemaakt van een zachter type rubber dan zomerbanden. Hierdoor behouden zij ook bij lage temperaturen een betere grip op de weg. Dit wordt nog versterkt doordat deze banden een ander loopvlak hebben waardoor ook bij sneeuw meer grip ontstaat. Zowel de eigen veiligheid als die van andere weggebruikers is erbij gebaat indien automobilisten in de maanden met lagere temperaturen rijden met winterbanden.

  Verplichting in het buitenland

  Het verschil in veiligheid tussen winter- en zomerbanden is zo groot dat in veel landen het verplicht is om in de winter te rijden met winterbanden. Op de site van de ANWB is voor de belangrijkste landen een handig overzicht van de eisen per land opgenomen.

  In ons buurland Duitsland geldt bijvoorbeeld de wettelijke bepaling om “banden met winterse eigenschappen te gebruiken bij winterse omstandigheden”. Rijden op ongeschikte banden wordt bestraft met een boete van € 60, --. De Duitse wet stelt niet alleen eisen gaat aan de banden. De auto moet ook zijn uitgerust naar de weersomstandigheden. Dit wil zeggen dat er naast winterbanden antivries in de ruitenwisservloeistof moet zitten en dat de auto afhankelijk van de omstandigheden ook van sneeuwkettingen moet zijn voorzien. .

  Vraag uw bandenleverancier om advies

  Er zijn vele typen banden. Winterbanden kunnen, afhankelijk van het aantal kilometers dat u rijdt, circa zes jaar mee. In de periode dat u op winterbanden rijdt, slijten uw zomerbanden niet. En andersom ook niet. De extra kosten wegen echt op tegen de extra veiligheid die u hiermee krijgt.

  Even voorstellen….nieuwe medewerker

  Op 1 oktober hebben wij een nieuwe collega mogen verwelkomen. Jan Bekker is zijn naam, 44 jaar jong en geboren en getogen in Ermelo. Jan vertel eens iets meer over jezelf: ‘Jan is inderdaad mijn naam, in Ermelo staat mijn huis waar ik met veel plezier woon met mijn vrouw Edith en mijn twee zoons Daan en Mark.

  Mijn zoons zijn gek op voetbal en daarom ben ik regelmatig langs de lijn te vinden. Zelf ben ik meer van het tennissen. Mijn levensmotto is: gezelligheid kent geen tijd en iedereen is bij ons altijd van harte welkom. Inmiddels werk ik al weer 20 jaar in de wereld van verzekeringen, dat klinkt lang maar die tijd is voor mij voorbijgevlogen. Hierbij heb ik veel ervaring opgebouwd in het begeleiden van particuliere en zakelijke relaties als het gaat om hun verzekeringen. Ik kan hier heerlijk mijn energie in kwijt en vindt het een uitdaging om op een persoonlijke manier voor onze relaties de best passende verzekeringsoplossing te vinden. Zelf ben ik pas tevreden als de klant goed verzekerd is maar ook begrijpt welke keuze hij of zij heeft gemaakt.

  Mijn eerste weken bij Stoutenburgh zijn voorbij gevlogen. Ik heb een mooie club gedreven collega’s om mijn heen en het kennis- en ambitieniveau bij Stoutenburgh ligt hoog, hier wordt veel in geïnvesteerd. Kortom ik zit helemaal op mijn plek. Wie weet schudden wij elkaar binnenkort op kantoor een keer de hand of krijgen wij elkaar aan de telefoon, ik kijk uit naar onze eerste kennismaking en samenwerking.’

  Gevolgen voor uw hypotheek / eigen woning door het nieuwe regeerakkoord

  Onlangs is het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ gepubliceerd. Eén van de onderwerpen die tot veel publiciteit heeft geleid zijn de voorstellen rondom de aanpassingen hypotheek/eigen woning. Deze voorgenomen maatregelen raken vele huiseigenaren. Wat dit wellicht voor u betekent lichten wij graag aan u toe.

  Hierbij behandelen wij de onderwerpen:

  1. Eigenwoningforfait (de Wet Hillen)
  2. Beperking hypotheekrenteaftrek

  Als financieel adviseur begrijpen wij dat veel mensen boos zijn. Maar kijken wij naar de financiële effecten, dan denken wij dat de effecten voor de meeste van onze relaties op te vangen zijn. Heeft u vragen over de uitwerking van deze maatregel voor uw persoonlijke situatie of maakt u zich toch zorgen? Aarzel niet en neem contact met ons op. Wij zijn uw financieel belangenbehartiger en zijn u graag van dienst. Wilt u zich oriënteren op de woningmarkt en hierbij ook al rekening houden met voorgenomen nieuwe fiscale regels uit het regeerakkoord? Maak dan een afspraak met ons kantoor. Wij laten u in een oriënterend gesprek graag zien of in uw situatie de aankoop van een woning wel of niet mogelijk is.

  1. EIGEN WONINGFORFAIT

  Wat is eigenwoningforfait?

  Het eigenwoningforfait is een belasting over de waarde van uw woning. Deze belasting wordt als volgt berekend: Uitgangspunt is de WOZ-waarde van uw woning. Hierover wordt een bepaald percentage genomen. Bij woningen met een hoge waarde is dit percentage hoger dan bij woningen met een lagere waarde. Ligt de waarde van de woning tussen de € 75.000,00 en € 1.060.000,00 dan bedraagt dit percentage 0,75%. Het voornemen is om dit percentage te verlagen naar 0,6 % Dit bedrag moet u dan als fictief inkomen bij uw belastbaar inkomen optellen. U moet hierover vervolgens belasting betalen. Heeft u een woning met een WOZ-waarde van € 250.000,00 dan betekent dit dus, op basis van het huidige tarief van 0,75% dat u op jaarbasis € 1.875,00 bij uw inkomen moet optellen. Betaalt u 37% belasting dan betekent dit dus netto € 693,00 extra belasting alleen omdat u eigenaar bent van een woning.

  De Wet Hillen

  Op 1 januari 2015 is de wet Hillen van kracht geworden. Deze wet bepaalt dat wanneer u een eigen woning heeft, maar geen hypotheekschuld, u een vrijstelling krijgt die even groot is als het bedrag van het eigenwoningforfait. In bovenstaand voorbeeld zou u dus aan de ene kant € 1.875,00 bij uw inkomen moeten optellen. Aan de ander kant krijgt u een vrijstelling van € 1.875,00. Per saldo betaalt u daardoor geen extra belasting omdat u een eigen woning heeft.

  Deze regeling geldt ook voor mensen met een kleine hypotheekschuld. Is het eigenwoningforfait hoger dan het bedrag dat u aan hypotheekrente aftrekt, dan mag u het bedrag salderen. Wij laten dit met een voorbeeld zien: Stel dat u voor uw eigen woning € 1.200,00 eigenwoningforfait moet aangeven. Aan rente en aftrekbare kosten hebt u € 1.000,00 betaald. Per saldo is uw eigenwoningforfait dan € 200,00.

  Aflosboete

  Veel burgers hebben deze maatregel in 2005 ervaren als een stimulans om hun hypotheek versneld af te lossen. Velen zijn boos dat, nu zij dit gedaan hebben, de nieuwe regering het voornemen heeft om de wet Hillen af te schaffen waardoor zij in de toekomst ook het eigenwoningforfait bij hun belastbaar inkomen moeten optellen. In de media wordt daarom gesproken over ‘aflosboete’.

  Effecten verdeeld over 30 jaar

  De afschaffing van de wet Hillen zal gespreid over een periode van maar liefst 30 jaar gebeuren. Voor iemand met een woning met een waarde van € 250.000,00 en een inkomen van meer dan € 68.000,00 betekent dit in de komende 10 jaar men gemiddeld € 10,- per maand duurder uit is dan nu. Bij ouderen met een klein pensioen is dit gemiddeld € 5,00 per maand.

  2. BEPERKING HYPOTHEEKRENTEAFTREK

  Hypotheekrenteaftrek

  Op dit moment mag u de rente die u betaalt over de woning waarin u zelf woont van uw belastbaar inkomen aftrekken. Daardoor betaalt u minder belasting dan zonder deze aftrek. In 2017 betaalt u over een inkomen boven € 67.072,00 maar liefst 52% inkomstenbelasting.

  Hypotheekrenteaftrek wordt versneld verlaagd

  Er was al besloten om in de komende jaren het tarief waartegen huiseigenaren de hypotheeklasten mogen aftrekken in stapjes over meerdere jaren te verlagen. In het regeerakkoord is nu besloten om het tempo waarin deze verlaging plaatsvindt te versnellen. De voorgestelde regeling houdt het volgende in:
  2019 49%
  2020 46%
  2121 43%
  2022 40%
  2023 36,93%

  Dit betekent dat u minder teruggave van hypotheekrente heeft doordat u ook minder inkomstenbelasting betaalt.

  Effect vooral voor hogere inkomens

  De aangekondigde maatregel betekent vooral voor hoge inkomens (boven de € 68.000,00 inkomen) dat de netto woonlasten zullen stijgen. In vergelijking met het oorspronkelijke schema van daling van de hypotheekrenteaftrek betekent dit voor iemand met een hypotheekschuld van € 200.000,00 een WOZ-waarde van € 250.000,00 en een hypotheekrente van 3% dat hij in 2023 ruim € 370 per jaar meer aan woonlasten kwijt is. Voor inkomens onder de € 68.000,00 is het verschil kleiner. In bovenstaand voorbeeld is dit verschil slechts € 22,00 per jaar. In de praktijk spelen per belastingplichtige meerdere zaken een rol bij het bepalen van de exacte belastingdruk. Bij dit voorbeeld laten we deze andere zaken buiten beschouwing om de effecten van de voornemens zoals die in het regeerakkoord staan duidelijk te maken.

  Effecten in totaalplaatje bezien

  In het regeerakkoord zijn nog veel meer fiscale maatregelen aangekondigd. De bedoeling is dat iedereen erop vooruitgaat. De extra woonlasten zullen dan ook waarschijnlijk geheel of gedeeltelijk worden gecompenseerd door lagere lasten op andere gebieden, zoals de aanpassing in de inkomstenbelastingtarieven, sociale premies en toeslagen

  Eigen woning blijft een aantrekkelijk bezit

  Mocht u nu op zoek zijn naar een woning, dan is huren geen gemakkelijke optie. Sociale huurwoningen hebben een lange wachtlijst en de huurprijzen in de vrije sector zijn erg hoog. Het kopen van een eigen woning is in veel gevallen in vergelijking met de huur van een vrijesectorwoning goedkoper dan het huren van een woning. Huren kan wel verstandig zijn indien niet zeker is in welk deel van Nederland een arbeidsplaats wordt gevonden of wanneer er nog geen (stabiele) samenlevingsrelatie bestaat.

  Veel ontwikkelingen op de woningmarkt

  Met een stijgende huizenprijs rijst de vraag misschien bij u: verhuizen of verbouwen? De lage rentestand is in beide gevallen in uw voordeel.

  De hypotheekrente bevindt zich nog steeds op een historisch laag niveau. In combinatie met een sterk dalende werkloosheid en een groeiend consumentenvertrouwen leidt dit ertoe, dat ook de woningmarkt zich fors herstelt. Belangrijke en positieve ontwikkelingen die wij signaleren zijn onder meer:

  • Een groeiend aantal mensen besluit tot verbouwing van hun woning. Keukens, badkamers, uitbouw en het aanbrengen van duurzame energiebesparende voorzieningen vinden plaats. Bouwbedrijven rapporteren dat ze weer volop orders hebben.
  • In het eerste kwartaal 2017 is er voor maar liefst € 23,3 miljard euro aan hypotheken verstrekt dat is 43 % meer dan in het eerste kwartaal 2016. Ook dit is een teken van hersteld vertrouwen.
  • Na jaren van stilstand is nu te zien dat steeds meer mensen die een woning bezitten, besluiten een andere woning te kopen. Deze mensen worden aangeduid met “doorstromers”. Vaak gaat het om het besluit van jongere mensen om naar een grotere woning te verhuizen of juist ouderen die naar een kleinere woning gaan. Een gezonde markt van doorstromers is belangrijk. Daardoor komen er namelijk meer woningen beschikbaar voor starters.
  • Starters hebben het moeilijk. De prijzen van woningen stijgen relatief snel en het wordt voor steeds meer starters moeilijk om de aankoop van een woning helemaal te financieren met een hypotheek. Veel starters moeten naast een hypotheek ook eigen spaargeld meenemen of hopen dat (groot-)ouders een aanvullend bedrag schenken of bereid zijn te lenen.

  Indien de koopprijzen blijven stijgen, verwachten wij een stijging van huiseigenaren die besluiten om een ingrijpende verbouwing te doen in plaats van te verhuizen. Door een op- of aanbouw kan de woning worden aangepast aan de actuele woonwensen. Wij zien dat ouderen steeds vaker de woning “seniorproof” laten maken. Bijvoorbeeld door drempels weg te laten halen, deuren breder te maken, aanpassing van de badkamer en slaap- en leefruimte op de begane grond te situeren. Ook voor dit soort verbouwingen kan een hypotheek worden afgesloten. Ook door mensen met wat hogere leeftijd. Steeds meer geldverstrekkers zijn hiertoe bereid, indien aangetoond kan worden dat de financieringslasten goed gedragen kunnen worden vanuit bijvoorbeeld de pensioenuitkering of vanuit het aanwezige eigen vermogen. Wilt u eens de mogelijkheden verkennen voor een financiering in verband met verbouw of de aankoop van een andere woning? Wij zijn altijd graag bereid u te informeren welke mogelijkheden hiervoor in uw situatie aanwezig zijn.

  Goed om te weten... Overlijdensdekkingen regelmatig beoordelen

  Een overlijdensrisico is te verzekeren. En niet alleen op jonge leeftijd. Maar wat voor premie betaalt u eigenlijk. En is er (nog) wel noodzaak voor verzekeren?

  Een overlijdensrisicoverzekering wordt afgesloten als financieel vangnet voor de nabestaanden. Een dergelijke verzekering kan worden afgesloten in het kader van de aankoop van een woning en de daarmee samenhangende hypothecaire geldlening. Bij onverwacht overlijden van een van de kostwinners kan met de uitkering van de overlijdensrisicoverzekering de hypotheekschuld worden afgelost, waardoor de nabestaanden - ook bij een daling van het gezinsinkomen als gevolg van het overlijden van een van de kostwinners - in de woning kunnen blijven wonen. Ook kan een overlijdensrisicoverzekering worden afgesloten om bijvoorbeeld de kosten van een uitvaart te betalen.

  Er is een aantal redenen dat het zinvol maakt om periodiek te controleren of deze overlijdensrisicoverzekering ongewijzigd voortgezet moet worden. De belangrijkste zijn:

  • De premies voor nieuw afgesloten overlijdensrisicoverzekeringen zijn in de afgelopen jaren sterk gedaald. Indien de gezondheidssituatie ongewijzigd is, kan het zinvol zijn om te onderzoeken of het oversluiten van een overlijdensrisico tegen een lagere premie mogelijk is. Verzekeraars doen dit oversluiten van een bestaande verzekering naar een verzekering met een lagere premie niet automatisch. Wij zien regelmatig dat wij voor onze klanten met het oversluiten van de verzekering aanzienlijke bedragen besparen. Maar één waarschuwing: zeg nooit een bestaande overlijdensrisicoverzekering op, voordat u de zekerheid heeft, dat u voor de nieuwe verzekering geaccepteerd bent.
  • Er zijn veel financiële producten waarmee u vermogen kunt opbouwen en die tegelijkertijd een overlijdensdekking bieden. Feitelijk zijn dat eigenlijk twee producten. De gedachte daarachter is, dat indien de consument die dit product aanschafte, vrij kort na de aanschaf zou komen te overlijden, er toch een bepaald bedrag voor de nabestaanden beschikbaar zal komen. Indien dit voortijdige overlijden niet plaatsvindt, dan wordt er jaarlijks vermogen opgebouwd. Dit vermogen wordt dan bij in leven zijn op een bepaalde datum aan de verzekeringnemer of bij eerder overlijden aan de nabestaanden uitgekeerd. Wanneer dit opgebouwde vermogen in de loop der jaren voldoende is gegroeid, kan hierdoor de noodzaak voor het overlijdensrisicodeel komen te vervallen. In dat geval kan onderzocht worden of het zinvol is om de overlijdensdekking te stoppen en de premie die hiermee uitgespaard wordt direct in het spaargedeelte te stoppen. Een dergelijke wijziging kan echter fiscale consequenties hebben. Advies hierover is dus belangrijk.
  • In de loop der tijd kan de behoefte van de nabestaanden aan een bepaalde uitkering veranderen. De kosten van een uitvaart zijn in de loop der jaren gestegen. Het verzekerde bedrag dat tien jaar geleden voldoende was voor een passende uitvaart kan nu onvoldoende zijn. Andersom kan bij een hypotheek bijvoorbeeld al een groot deel van de lening zijn afgelost of zijn de kinderen inmiddels afgestudeerd en het huis uit. Dit kunnen aanleidingen zijn om te constateren dat het verzekerde bedrag lager kan worden.

  Ons advies is daarom om regelmatig met ons alle verzekeringen waarvan een overlijdensrisicodekking deel uitmaakt, door te lopen. Samen met u kunnen we dan kijken welke oplossing op dat moment voor u de meeste passende is.

  Schade door terroristische aanslagen

  Als u de voorwaarden van uw schadeverzekering erop naleest, is de kans groot dat uw verzekeraar in geval van schade door een terroristische aanslag niet uitkeert. Staat u of staan uw nabestaanden dan dus met lege handen?

  Na de aanslagen op het WTC te New York in 2001 hebben de meeste verzekeringsmaatschappijen in Nederland op hun verzekeringen het risico van schade als gevolg van terroristische daden uitgesloten. Hiertoe is besloten omdat in theorie de schade als gevolg van terroristische aanslagen zo groot kan zijn, dat deze de mogelijkheden van verzekeringsmaatschappijen om deze te vergoeden te boven gaat.

  Nederlandse verzekeringsmaatschappijen hebben samen met de overheid wel voor een alternatief gezorgd. Gezamenlijk hebben zij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden (NHT) opgericht. Binnen deze maatschappij werken vrijwel alle Nederlandse verzekeringsmaatschappijen samen. Samen met de overheid hebben zij een bedrag van 1 miljard euro gereserveerd in een fonds. Dit fonds is alleen voor verzekerden die te maken krijgen met een uitsluiting voor terrorismeschade.

  De werking van dit fonds leggen we als volgt vereenvoudigd voor u uit. A en B lopen samen door een straat. A heeft een levensverzekering van € 100.000. B heeft geen levensverzekering. Beiden komen om bij een terroristische aanslag. De nabestaanden van A worden bij het doen van een beroep op de levensverzekering van A geconfronteerd met de uitsluiting voor terrorismeschade. Deze nabestaanden kunnen dan in beginsel de uitkering van € 100.000 via de NHT ontvangen. Omdat B geen overlijdensrisicoverzekering had, kunnen diens nabestaanden geen aanspraak maken op een uitkering vanuit de NHT.

  Er moet dus een verzekering zijn die alleen niet uitkeert omdat de uitsluiting voor terrorismeschade van toepassing is. Dit geldt ook voor schade aan gebouwen en auto’s. Medische kosten worden altijd via de basisverzekering vergoed.

  Zou door een terroristische aanslag het totale bedrag van € 1 miljard worden overschreden, dan vindt een evenredige korting op de schade-uitkering plaats. Is de totale schade als gevolg van de terroristische aanslag € 2 miljard, dan krijgen de erfgenamen van A in bovenstaand voorbeeld geen € 100.000 maar € 50.000.

  Vrijwel alle aanbieders van overlijdensrisicoverzekering zijn aangesloten bij de NHT. Incidenteel komt er op de Nederlandse markt een nieuwe aanbieder die niet is aangesloten bij de NHT. Uiteraard nemen wij ook dit aspect mee wanneer wij verzekeringsmaatschappijen adviseren.

  Tip: fotografeer uw kostbaarheden

  Met een goede inboedelverzekering zijn uw kostbaarheden goed verzekerd denkt u. Maar hoe toont u aan wat verloren is gegaan bij brand of diefstal?

  “Ja. Het was een gouden ring met van die roze steentjes”, of “Ja. Het was zo’n Friese Staartklok, u weet wel”. Regelmatig hebben wij te maken met klanten die het slachtoffer zijn van brand, diefstal of verlies. Als belangenbehartiger van onze klanten is het onze taak om ervoor te zorgen, dat onze klanten van de verzekeringsmaatschappij die uitkering ontvangen waarop zij volgens de polisvoorwaarden recht hebben.

  Verzekeringsmaatschappijen zijn bij aangifte van schades kritisch. Terecht, want er vindt veel fraude plaats. Er zijn mensen die de waarde van verloren of beschadigde goederen weleens hoger inschatten dan de werkelijke waarde. Dat verzekeraars kritisch zijn, is in ieders belang, want uiteindelijk bepaalt de hoogte van de uit te keren schades voor een belangrijk deel de hoogte van de premie.

  Het achteraf bepalen wat de waarde is van iets, is altijd lastig. Bij waardevolle zaken zoals kunst, antiek en sieraden adviseren wij vaak om deze te taxeren. Met de verzekeringsmaatschappij kan dan worden overeengekomen dat bij een schade deze getaxeerde waarde wordt aangehouden. Over deze getaxeerde waarde ontstaat dan geen discussie meer.

  Voor minder waardevolle zaken is zo’n taxatie niet altijd passend. Wij adviseren dan wel om te zorgen voor goede foto’s. Wij adviseren om bijvoorbeeld eens per jaar foto’s te maken van uw interieur. Neem deze foto’s van alle kamers van uw woning vanuit verschillende hoeken zodat ook de “Friese Staartklok” te zien is.

  Het is verstandig om die foto’s buitenshuis te bewaren. Dat kan bijvoorbeeld bij een familielid. Tegenwoordig worden de meeste foto’s digitaal gemaakt. Deze bestanden kunnen ook in de cloud worden bewaard.

  Voorzichtig met afkoop verzekeringspolis

  Vrijwel iedereen die een huis koopt, moet daarvoor een hypotheek afsluiten. Een hypotheek is een lening die op enig moment moet worden terugbetaald. Tot voor kort bestond de mogelijkheid om samen met de geldverstrekker afspraken te maken over het moment waarop de aflossing plaatsvindt. Bijvoorbeeld de afspraak dat de lening wordt aangegaan voor een periode van dertig jaar, waarbij gedurende de termijn van dertig jaar alleen rente wordt betaald. Wanneer deze periode is verstreken, dan moet de lening in een keer worden afgelost.

  Om deze aflossing mogelijk te maken hebben veel mensen een kapitaalverzekering eigen woning of een spaarrekening eigen woning of een beleggingsrecht eigen woning afgesloten. Hiervoor betaalt men jaarlijks premie en hiermee bouwt men een kapitaal op om de hypotheekschuld op het eind van de contractstermijn te kunnen aflossen.

  Met ingang van 1 april 2017 wordt het mogelijk om het opgebouwde kapitaal op te nemen, zonder dat hierover belasting hoeft te worden betaald. Voorwaarde hierbij is wel, dat er korter dan 15 of 20 jaar (afhankelijk van het product) premie is betaald.

  Het vrijkomende kapitaal kan worden gebruikt om de hypotheeksom gedeeltelijk af te lossen. Omdat hiermee het risico voor de geldverstrekker lager wordt, kan deze aflossing leiden tot een lagere hypotheekrente over de resterende lening.

  Afkoop van een levensverzekering en vervroegde aflossing van een hypotheek zijn niet altijd verstandig. Bij een spaarhypotheek is het vaak juist onvoordelig om deze gedeeltelijk af te lossen. Ook moet goed worden nagegaan wat deze afkoop betekent voor de vraag hoe u de resterende hypotheekschuld op het eind van de hypotheekovereenkomst gaat aflossen. Indien u overweegt gebruik te maken van deze nieuwe fiscale mogelijkheid, dan adviseren wij u met klem om u door ons te laten adviseren over wat in uw situatie de concrete fiscale gevolgen zijn.

  Voordeel te behalen uit uw overlijdensrisicoverzekering?

  In de afgelopen jaren heeft er in de Nederlandse markt een enorme concurrentie plaatsgevonden tussen verzekeringsmaatschappijen die overlijdensrisicoverzekeringen aanbieden. Sinds 2002 en nu zijn de premies voor nieuw afgesloten verzekering bijna 57 % gezakt. Mogelijk dat u als consument hiervan kunt profiteren.

  Een overlijdensrisicoverzekering keert bij overlijden van de verzekerde binnen een bepaalde vooraf afgesproken periode een kapitaal uit. Veel mensen die een hypotheek afsluiten, sluiten naast de geldlening ook een overlijdensrisicoverzekering af. Dit heeft tot doel, dat - indien een van de kostwinners komt te overlijden voordat de hypotheek is afgelost - de nabestaanden een kapitaal uitgekeerd krijgen, waarmee het restant van de hypotheek geheel of gedeeltelijk kan worden afgelost.

  Ook wordt de overlijdensrisicoverzekering voor vele andere doelen afgesloten. Bijvoorbeeld om er zeker van te zijn, dat na het voortijdig overlijden van een van de kostwinners er toch voldoende geld is om de kinderen te laten studeren. Of om ervoor te zorgen, dat de langstlevende partner toch voldoende inkomen heeft om de gewenste levensstandaard te handhaven.

  Het bijzondere van een overlijdensrisicoverzekering is, dat de verzekering in beginsel op elk moment zonder boete door de verzekerde kan worden beëindigd. Heeft u een overlijdensrisicoverzekering die al weer enkele jaren geleden is afgesloten, dan kan het interessant zijn om te onderzoeken of het oversluiten van deze verzekering voor u een premiebesparing kan opleveren. Daarbij gelden wel een aantal aandachtspunten.

  • Indien uw gezondheid sinds het afsluiten van de bestaande verzekering minder goed is geworden, dan kan dit betekenen dat er geen verzekeraar meer is te vinden die op dat moment nog een nieuwe overlijdensrisicoverzekering wil afsluiten. Het is dus belangrijk, dat u uw bestaande overlijdensrisicoverzekering niet opzegt, voordat u zekerheid heeft dat de nieuwe verzekeraar u accepteert.
  • De premie van de overlijdensrisicoverzekering wordt mede bepaald door uw leeftijd bij de start van de verzekering. Hoe jonger u bent, hoe minder premie u betaalt. Sinds het afsluiten van uw bestaande verzekering bent u enkele jaren ouder geworden. Onderzocht moet dus worden of de algehele premiedaling in voldoende mate de hogere premie compenseert die hoort bij uw huidige leeftijd. In de meeste gevallen is dit wel het geval, maar elke situatie moet vooraf wel goed worden onderzocht.
  • Tussen het opzeggen van de oude verzekering en het ingaan van de nieuwe verzekering mag geen “gat” zitten. De kans is misschien niet groot, maar het zal maar net gebeuren dat in zo’n tussenperiode een overlijden plaatsvindt of dat er juist in deze periode een ernstige ziekte wordt ontdekt!

  Heeft u een overlijdensrisicoverzekering en wilt u uitgezocht hebben of er voor u nog mogelijkheden zijn om te profiteren van de sterke daling van de premies voor deze verzekeringen? Laat ons dat dan weten. Wij zoeken dit graag voor u uit.

  “Spring“ is in the air!

  Het zonnetje begint weer te schijnen en langzaam komt het uitzicht op gezellige tuinfeestjes, kinderfeestjes, buurtfeestjes, borrels en bbq-en weer naar boven. Om uw grote of kleine evenement compleet te maken stellen wij dit jaar weer ons ‘Stoutenburgh springkussen’ gratis en vrijblijvend beschikbaar! Wat moet u hiervoor doen? U neemt contact op met ons kantoor, geeft de datum door wanneer u deze wenst op te komen halen en neem de aanhanger met springkussen mee. Wees wel op tijd want vol is vol!!

  Uw mobiele telefoon en de reisverzekering

  Wanneer u naar het buitenland reist, dan is het altijd verstandig om een reisverzekering af te sluiten. Als financieel adviseur vinden wij dit vooral belangrijk met het oog op de kosten van noodzakelijke medische behandelingen in het buitenland en eventuele bijzondere reiskosten, zoals de bekende “gipsvluchten” om te kunnen terugkeren naar Nederland. Ook is een reisverzekering van belang bij de kosten van repatriëring naar Nederland in geval van overlijden in het buitenland.

  Hoewel bovenstaande risico’s belangrijk zijn om te verzekeren, denken veel mensen bij een reisverzekering vooral aan het risico van verlies en diefstal van de bagage. In zijn algemeenheid geldt, dat de schade door verlies en diefstal tijdens de reis tot bepaalde bedragen is verzekerd. Echter, hierbij geldt altijd wel de voorwaarde dat u zorgvuldig en oplettend met uw spullen moet zijn omgegaan. De meeste verzekeraars zullen de schade afwijzen, indien u bijvoorbeeld uw koffer buiten de stationskiosk zonder toezicht laat staan om “even snel” een krantje te kopen en bij terugkomst ontdekt, dat de koffer gestolen is.

  De mobiele telefoon

  Reisverzekeringen stellen vaak een maximum aan de verzekerde waarde van mobiele telefoons, computers en audiovisuele apparatuur. Wij signaleren steeds vaker, dat relaties voor een aanzienlijke waarde aan dit soort apparatuur op reis meenemen. Ook bij de meereizende kinderen zien we regelmatige dure mobiele telefoons. Neemt u dergelijke dure apparatuur mee op reis, dan is het zaak een goede reisverzekering te selecteren. Want juist op het gebied van de maximale verzekerde waarde, doen zich grote verschillen voor. Hoe lager de premie hoe lager vaak ook de verzekerde bedragen.

  Zakelijk of privé

  Weest u zich ook bewust, dat wanneer u privé een reisverzekering afsluit, de meeste reisverzekeringen niet de schade vergoeden aan apparatuur die u zakelijk heeft aangeschaft. Vooral zelfstandigen zonder personeel kopen vaak hun mobiel, tablet of laptop zakelijk. Vervolgens worden deze apparaten zowel privé als zakelijk gebruikt. Heeft u “via de zaak” aangeschafte goederen mee op reis? Informeer ons dan hierover. Wij onderzoeken graag of uw reisverzekering deze zakelijke goederen bij schade, verlies of diefstal ook vergoedt, dan wel dat u hiervoor een aparte verzekering kunt afsluiten.

  Stoutenburgh steekt haar handjes uit de mouwen!

  Betrokken zijn bij de maatschappij daar hechten wij veel waarde aan. Dat doen wij op verschillende manieren. Op zaterdag 25 maart heeft het Stoutenburgh team haar handjes uit de mouwen gestoken bij ouderenwoonzorgcentrum St. Joseph in Achterveld.

  Op een zonovergoten zaterdag werden wij met open armen ontvangen door Irene Abbing en Henk Brandsen van het ouderenwoonzorgcentrum. Na een korte introductie en kennismaking konden de mouwen omhoog en zijn wij aan de slag gegaan. Bomen zijn gesnoeid en zelfs omgehakt, de bankjes en de terrasmeubelen blinken weer, het terras is schoongespoten en als finishing touch zijn de bloembakken weer van mooie bloemen voorzien. Wij hebben genoten van deze zinvolle middag en willen Irene, Henk en Matchpoint Amersfoort graag nogmaals bedanken voor de perfecte begeleiding. Hopelijk genieten de bewoners dit jaar volop van vele mooie zomerse dagen in hun tuin.

  Waarom is de einddatum van uw hypotheek voor u van belang?

  Misschien dat de vraag hierboven u verbaast. Zijn er dan verschillende soorten einddata bij hypotheken? Het antwoord is ja. Wij leggen het u graag uit.

  Rentevaste periode

  De rentevaste periode is de periode die u met de geldverstrekker afspreekt en waarbij de rente die u betaalt, ongewijzigd blijft. Dat kan bijvoorbeeld 5 jaar of langer zijn. Is deze periode verstreken, dan krijgt u van de geldverstrekker een aanbod voor een nieuwe rente. Afhankelijk van de rente op de kapitaalmarkt op dat moment kan de rente lager, gelijk of hoger zijn dan de rente die u tot dan toe betaalde.

  Economische looptijd

  Daarnaast is er de economische looptijd. De economische looptijd is de periode waarin de hypotheek volledig moet zijn afgelost. Op het moment dat u de hypotheek afsluit, komt u deze periode met de geldverstrekker overeen. Vaak is deze 30 jaar, maar ook langere periodes zijn mogelijk.

  Aflossing

  In de praktijk doen zich grote verschillen voor. De ene geldverstrekker kent een heel lange economische looptijd van bijvoorbeeld wel 50 jaar. Zolang de rente maar betaald wordt, eist de geldverstrekker binnen die periode geen aflossing. Andere geldverstrekkers eisen aflossing na bijvoorbeeld 30 jaar, maar hanteren dan soepele voorwaarden om de hypotheek te verlengen of een nieuwe hypotheek af te sluiten. Weer andere geldverstrekkers eisen daadwerkelijke aflossing op het eind van de economische looptijd, zonder dat zij bereid zijn de looptijd te verlengen of een nieuwe hypotheek af te sluiten.

  Heeft u op het moment dat de economische looptijd is verstreken nog een restschuld en heeft u geen eigen vermogen, dan kan er een groot probleem ontstaan. Enerzijds moet u de resterende hypotheekschuld aflossen. Anderzijds kan het moeilijk zijn om een nieuwe hypotheek bij dezelfde of andere geldverstrekker af te sluiten. Bijvoorbeeld omdat uw inkomen niet meer voldoende is om deze nieuwe hypotheek aan te gaan.

  Voorkom verrassingen

  Bezit u een hypotheek, dan is ons advies om ons te laten controleren wat de economische looptijd van deze hypotheek is. Tevens controleren wij dan ook wat op dit moment het beleid is van de betreffende geldverstrekker op het einde van deze economische looptijd. Hoe eerder u weet, wat uw juridische positie is op het eind van deze economische looptijd, hoe beter u zich hierop tijdig kunt voorbereiden. Voorkom onplezierige verrassingen op latere leeftijd. Vraag ons dus tijdig om advies.

  Weet wie u moet bellen bij calamiteiten

  Het blijkt dat het voor veel mensen nog steeds niet helemaal duidelijk is welk nummer zij moeten bellen bij calamiteiten. Wij zetten het graag voor u helder op een rijtje.

  Spoedeisende hulp en verdachte situaties: 112

  Het alarmnummer 112 is voor spoedeisende hulp van politie, brandweer of ambulance. Het gaat dan dus om zaken als brand, aanrijding met gewonden, inbraak of diefstal op heterdaad, etc. Ook wanneer u verdachte situaties waarneemt, waarbij u denk dat het verstandig is dat de politie snel poolshoogte komt nemen, kunt u 112 bellen.

  Belt u met 112, dan zal de centralist u vragen wat er aan de hand is en u vervolgens doorverbinden met de juiste hulpdienst in uw regio.

  Geen spoed, wel actie van politie nodig: 0900-8844

  Het kan ook gebeuren dat u wel politie nodig heeft, maar de situatie niet levensbedreigend of op heterdaad is. U kunt dan bellen met het landelijke politienummer 0900-8844

  Het gaat dan om zaken als bijvoorbeeld:

  • Verkeerd geparkeerde auto's;
  • Burenruzie;
  • Geluidsoverlast.

  Anoniem bellen: 0800-7000

  Indien u strafbare zaken constateert, dan kunt u deze anoniem melden bij Meld Misdaad Anoniem. Dit is een onafhankelijk meldpunt. Wilt u niet met de politie bellen, maar wilt u wel dat er actie wordt ondernomen naar aanleiding van bijvoorbeeld moord, mishandeling, overvallen, drugs, brandstichting, wapen- of mensenhandel of terrorisme, dan kunt u deze informatie anoniem doorgeven op dit nummer.

  Sla deze nummers op!

  Ons advies is om deze nummers op te slaan op uw mobiel en dan zo mogelijk onder uw favorieten, zodat - wanneer u deze nummers nodig heeft - u deze ook direct tot uw beschikking heeft.

  Besluit Verbod op Asbestdaken

  In Nederland is op dit moment nog altijd circa 100 miljoen m2 aan asbest verwerkt in daken van gebouwen en woningen. Vrijkomende asbestvezels vormen een gevaar voor de volksgezondheid en het milieu. Daarom mogen zowel particulieren als bedrijven en (overheids)instellingen vanaf 2024 geen asbestdaken meer bezitten. Bezit u in 2024 nog een asbestdak? Dan moet u dit alsnog verwijderen, al dan niet nadat u van uw gemeente een boete heeft ontvangen. Tijd dus om alvast in actie te komen!

  Voor 2024 moeten álle asbestdaken in Nederland gesaneerd zijn. Hierna kunnen gemeenten eigenaren met een boete dwingen om het (dan illegale) asbestdak te verwijderen. Maar vervelender nog: de kans dat verzekeraars de opruimkosten na beschadiging van een illegaal asbestdak gaan vergoeden, zal naar verwachting vanaf 2024 nihil zijn. Immers, het is dan wettelijk niet meer toegestaan om een asbestdak te bezitten.

  Het asbestverbod zal gaan gelden voor álle gebouwen met asbesthoudende dakbedekking in de vorm van asbesthoudende golfplaten, dakleien en bitumen. Het verbod geldt níet voor asbesthoudend materiaal aan de binnenkant van gebouwen en ook niet voor de volgende materialen aan de buitenkant: boeidelen, dakgoten en gevelpanelen. Vaak zal het bij een sanering wel praktisch zijn deze onderdelen gelijk mee te nemen.

  Eigenaren van asbestdaken zijn zelf verantwoordelijk voor de verwijdering van asbest. Een particulier mag maximaal 35 m2 asbestdak zelf verwijderen, onder bepaalde strikte voorwaarden. In alle andere gevallen moet asbest verwijderd worden door een gecertificeerd bedrijf. Meer informatie is te vinden op www.infomil.nl.

  Ter bevordering voor het tijdig saneren van alle asbestdaken geldt sinds 1 januari 2016 een Subsidieregeling verwijderen asbestdaken. Deze regeling geldt voor zowel particulieren als voor bedrijven en instellingen. In 2017 is € 15 miljoen beschikbaar gesteld. Wacht dus niet te lang en vraag uw subsidie aan via www.mijn.rvo.nl.

  Laat u goed adviseren als u besluit te gaan lenen

  Wij ondervinden dat veel consumenten die een lening aanvragen, denken dat de keuze hierbij valt op de geldverstrekker met de laagste rente. Wij leggen u in deze nieuwsbrief graag uit dat onze dienstverlening verder gaat. Er komt veel meer bij kijken dan alleen de rente. Mocht u nadenken over een lening, dan doet u er goed aan hierover in gesprek te gaan met ons. Wij adviseren u graag verder.

  Bij wie leent u geld?

  De meeste consumenten die een woning willen kopen, sluiten hiervoor een hypotheek. Omdat het gaat over een verplichting die u voor een lange periode aangaat, is het verstandig u hierover goed te laten adviseren. Een van de zaken waarover een goed adviseur met u zal overleggen, is de keuze van de bank of verzekeringsmaatschappij waarmee u de hypotheekovereenkomst aangaat.

  In onze adviespraktijk merken wij regelmatig, dat relaties denken dat het bij de keuze van een geldverstrekker alleen gaat om de vraag welke organisatie de laagste rente biedt. Dat is onjuist. Hieronder geven wij inzicht in de zaken waar wij bij ons advies over een geldverstrekker onder meer op letten.

  • Gedurende de periode dat de lening loopt, kunt u afhankelijk worden van de geldverstrekker voor de afwikkeling van verzoeken. Bijvoorbeeld bij verzoeken tot verhoging van de hypotheek, bij tijdelijke betalingsproblemen, echtscheiding of overlijden etc. De snelheid en klantvriendelijkheid van geldverstrekkers verschillen enorm.
  • Is het de verwachting dat de geldverstrekker langdurig in Nederland actief zal zijn? Immers, er zijn geldverstrekkers die maar enkele jaren actief zijn op de markt. Dat kan voor u heel nadelig zijn, indien er een nieuwe rentevaste periode aanbreekt. Geldverstrekkers die niet meer in de Nederlandse markt geïnteresseerd zijn, bieden namelijk minder aantrekkelijke rentes aan. Wilt u de hypotheek naar een andere geldverstrekker oversluiten, dan krijgt u daardoor op dat moment weer te maken met aanzienlijke extra kosten.
  • Vindt er wel of niet een automatische renteherziening plaats? Door aflossingen die u doet of doordat uw woning meer waard wordt, kan het zo zijn, dat uw lening in een lagere risicoklasse terecht komt, waardoor u recht heeft op een lagere rente. Bij de ene geldverstrekker moet u dit zelf bewaken, bij de andere geldverstrekker wordt de rente automatisch verlaagd.
  • Indien u akkoord gaat met de hypotheekofferte welke rente geldt dan? De rente in de offerte? Of de rente op het moment dat het transport van de woning plaatsvindt? Of de laagste rente tussen het moment van offerte en transport. In een markt waarin de rente fluctueert kan dat veel geld schelen.
  • Is boetevrije aflossing mogelijk na overlijden van de partner als deze niet heeft getekend voor de hypotheek en dus formeel geen medeschuldenaar is. Bij de ene geldverstrekker is dit wel mogelijk. Bij de andere niet.

  Zo zijn er nog meer zaken waar de hypotheekadviseur van ons kantoor op let bij de aanbeveling om bij een bepaalde bank of verzekeraar de hypotheeklening aan te vragen.

  Goed om te weten……

  De opzichtclausule: U leent iets van een ander en het gaat kapot. En nu? Eén moment van onoplettendheid kan leiden tot enorme financiële schade. Denk maar aan de situatie dat u als voetganger bij het oversteken van de straat niet oplet en een fietser daardoor valt. Als de fietser door de val invalide raakt, kan de financiële schade snel in de honderdduizenden euro’s lopen. De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren, AVP, beschermt u tegen dit soort financiële risico’s

  In de verzekeringsvoorwaarden van de AVP is een bijzondere voorwaarde opgenomen: de opzichtclausule. In de praktijk leidt deze clausule regelmatig tot vragen. In deze nieuwsbrief geven wij u daarom een toelichting op deze bijzondere clause.

  Wat houdt de AVP in?

  De AVP beschermt u tegen de financiële aansprakelijkheid voor schade die u aan anderen toebrengt. Loopt u bij uw buurman tegen een kast aan, waardoor het daarop gestalde, kostbare servies in duizend stukjes valt, dan zal deze schade in beginsel door de AVP-verzekeraar worden vergoed. Overkomt u dit echter in uw eigen woning en valt daardoor uw eigen servies aan gruzelementen, dan vergoedt uw AVP-verzekeraar niets. Immers u kunt niet u zelf aansprakelijk stellen.

  Opzichtclausule

  Bij de opzichtclausule gaat het om zaken die u met toestemming van een ander tijdelijk onder uw beheer heeft en waaraan vervolgens schade ontstaat. Neem de IPad. Uw buurman leent u die uit om die fantastische serie The Crown op Netflix te zien. Helaas, al bij deel 1 loopt uw hond met kwispelende staart langs de bijzettafel waardoor een glas wijn over de IPad valt. IPad kapot. Het verschil tussen een eigen IPad en een geleende IPad is hier beperkt.

  Dekking

  De meeste AVP-verzekeraars gaan hiermee soepel om. Schade aan eigendommen van anderen die u tijdelijk onder uw beheer heeft, wordt vergoed tot een bepaald maximum bedrag. Het maximum bedrag verschilt per verzekeraar. Bij de ene verzekeraar is dat € 12.500 en bij de ander € 25.000.

  Buiten de dekking blijven vaak:

  • Schade aan zaken die u gehuurd heeft.
  • Schade aan goederen die u onrechtmatig in uw bezit heeft.
  • Schade aan motorrijtuigen (dus ook wanneer u de auto van de buurman leent).
  • Schade als gevolg van verlies of diefstal van geld of geldswaardige zaken (u heeft namens de sportvereniging de opbrengst van de sportloop in beheer).

  Leent u kostbare zaken? Weest u zich dan bewust van de eventuele risico’s hierbij. Heeft u vragen? Wij zijn u graag van dienst.

  Werelddekking zorgkosten blijft toch in basispakket

  Het Kabinet had eerder het voornemen om de zorgkosten die mensen die buiten Europa reizen, maken uit het basispakket van de zorgverzekering te schrappen. Eind september heeft het Kabinet op voorstel van minister Schippers besloten dit voorstel in te trekken. Dit betekent dat zorgkosten die u als gevolg van ziekte of ongeval noodzakelijkerwijs in het buitenland moet maken gewoon worden vergoed onder uw basisverzekering.

  Hierbij geldt echter wel een belangrijk voorbehoud: als maximale vergoeding geldt, de kosten die een soortgelijke medische behandeling in Nederland zou hebben gekost. Worden de kosten dus gemaakt in een land waar de kosten van medische zorg veel hoger zijn dan in Nederland, dan kan een deel van de door u gemaakte kosten voor eigen rekening blijven. In bijvoorbeeld de Verenigde Staten van Amerika zijn veel medische behandelingen veel duurder dan in Nederland. Dit risico kan vaak verzekerd worden via een passende reisverzekering of een aanvullende zorgverzekering. Gaat u voor werk, studie of vakantie naar het buitenland, neem dan contact op met ons kantoor. Wij adviseren u graag wat in uw situatie een goede oplossing is.

  Berekening maximaal haalbare hypotheek steeds ingewikkelder

  Vrijwel iedereen die een woning koopt zal daarvoor een hypotheek moeten afsluiten. Het is verstandig om, voordat u zich op de woningmarkt gaat oriënteren, al te onderzoeken wat het maximum bedrag is dat u kunt lenen. Dat voorkomt dat u wellicht al in onderhandeling treedt met de verkoper van een woning met een koopprijs waarvan van te voren al bekend kan zijn, dat geen enkele bank bereid is voor dit bedrag een hypotheek te verstrekken. Er doen zich op dit moment verschillende veranderingen voor die van invloed zijn op het maximale bedrag waarvoor u een hypotheek kunt krijgen.

  Een aantal van deze veranderingen zijn:

  • Banken voeren een individueel beleid ten aanzien van het maximale bedrag dat zij wensen uit te lenen en de hoogte van de rente die zij hiervoor vragen. Wat u dus maximaal kunt lenen, kan dus per bank verschillen. In de huidige markt is te zien dat het beleid van de verschillende geldverstrekkers sterk uiteenloopt.
  • De maximale prijs van een woning die met een Nationale Hypotheek Garantie gefinancierd kan worden, wordt per 1 januari 2017 gekoppeld aan de gemiddelde woningwaarde in Nederland. Dit heeft tot gevolg dat vanaf die datum een woning tot maximaal € 245.000 kan worden gefinancierd met NHG. In 2016 was dit € 231.132.
  • Bij het bepalen hoeveel u maximaal aan hypotheek mag opnemen, moeten banken rekening houden met de bestaande schulden die u heeft. Met ingang van 1 december 2016 moeten banken ook rekening houden met het recht dat u heeft om bij de bank “rood” te staan. Dit moet de bank meewegen in het bepalen van het maximaal uit te lenen bedrag. Ook al maakt u op het moment dat u de hypotheek aanvraagt geen gebruik van deze mogelijkheid om rood te staan. Het effect is echter groot. Heeft u het recht van uw bank of creditcard maatschappij om bijvoorbeeld € 1.500 “rood” te staan, dan kan dat betekenen dat dit de grens waarvoor u een hypotheek kunt afsluiten, verlaagt met rond de € 8.400. Is een maximale hypotheek voor u belangrijk en maakt u geen gebruik van de mogelijkheid om “rood” te staan bij uw bank(en), dan is het verstandig de bank te laten weten dat u deze mogelijkheid om “rood” te staan niet langer wilt hebben. Vaak kunt u dit zelf via uw persoonlijk domein bij de betreffende bank aangeven.

  Waar tot nu toe veel banken moeilijk deden bij de financiering van Zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) en mensen met tijdelijke arbeidsovereenkomsten is te zien dat geleidelijk aan ook voor deze consumenten steeds meer mogelijkheden komen om een hypotheek af te sluiten. Echter ook hier is te zien dat het beleid per bank verschilt.

  Naar verwachting zullen komend jaar tweeverdieners een hoger bedrag voor een hypotheek kunnen opnemen dan éénverdieners met hetzelfde inkomen. Achterliggende gedachte hierbij is, dat het verschil in besteedbaar inkomen tussen tweeverdieners en éénverdieners elk jaar groter wordt. Dat komt door een aantal fiscale regelingen dat de deelname aan het arbeidsproces wil verhogen.

  Waar moet u ook rekening mee houden?

  Als financieel adviseur kunnen wij een goede indicatie geven wat in uw individuele situatie een haalbaar bedrag is waarvoor u een hypotheek kunt verkrijgen. Hierbij moet echter wel het volgende meewegen: 1) Leningen moeten altijd terugbetaald worden. Er moet dus ruimte zijn om deze terugbetaling te financieren. 2) De rente is nu laag, maar kan in de toekomst weer gaan stijgen. Ook bij zo een hogere rente moeten de hypotheeklasten op te brengen zijn. 3) De uiteindelijke woonlasten bepalen voor een groot deel de financiële ruimte die u in de toekomst nog overhoudt voor andere uitgaven. Te hoge woonlasten kunnen uiteindelijk als een grote belemmering worden ervaren, omdat er geen ruimte meer is om andere belangrijke of leuke uitgaven te doen.

  Het moet dus zeker geen automatisme zijn om het bedrag dat u maximaal kúnt lenen, ook daadwerkelijk te lenen. In onze adviezen richten wij ons daarom vooral op de vraag “Wat is het minimale bedrag dat u moet lenen om toch de woning van uw wensen te kunnen kopen?” Wilt u meer weten over wat in uw situatie een verantwoord bedrag is om te lenen? Neemt u dan contact op met ons kantoor.

  Brand: u wilt dat echt niet meemaken

  Vanuit ons vakgebied maken wij het helaas regelmatig mee: brand! Elke keer weer zien we hoe zelfs een relatief kleine brand veel overlast, emotie en pijn kan veroorzaken. De impact die een brand in een woning voor de bewoners kan hebben is heel groot. Waarbij brandwonden het leven van mensen ernstig kan tekenen. Alle reden dus om bewust maatregelen te nemen om brand proberen te voorkomen. Wij geven hieronder enkele tips die u direct kunt toepassen

  • De gezellige maanden van het jaar breken weer aan. De maanden waarin in veel gezinnen de kaarsen ontstoken worden. Sfeervol, maar houd het veilig door altijd de kaarsen te doven als de kamer verlaten wordt.
  • Droogmachines hebben een filter die de stofresten van kleding verzamelt. Zorg ervoor, dat na elke droogbeurt dit filter wordt schoongemaakt. Jaarlijks zijn juist droogmachines verantwoordelijk voor veel branden in woningen.
  • Een open haard. Gezellig, maar wanneer is het rookkanaal voor het laatst gereinigd? Ook schoorsteenbranden komen veelvuldig voor. Een groot deel daarvan had voorkomen kunnen worden, als het rookkanaal jaarlijks gereinigd zou zijn.
  • Lampen geven warmte af. Zorg er daarom voor dat lampen niet dicht tegen de gordijnen aan geplaatst worden.
  • Monteer op verschillende plaatsen rookmelders. Zorg ervoor dat u de rookmelders zo plaatst dat wanneer deze een geluidssignaal geven, u dit ook hoort wanneer u de deur van uw slaap- of woonkamer heeft gesloten.

  Wilt u meer weten over maatregelen die u kunt nemen om de kans op brand in uw woning te verkleinen? Kijk dan eens op de website verkleindekansopbrand.nl. Hier zijn ook korte films te zien die tonen hoe een kleine brand snel grote gevolgen kan hebben.

  Extra schenkingsvrijstelling 2017

  In 2017 is het weer mogelijk om een belastingvrije schenking te doen voor de aankoop of verbetering van de woning of aflossing van de hypotheekschuld. In 2014 gold deze vrijstelling ook. In de praktijk blijken vooral ouders van deze regeling gebruik te maken om hun kinderen te helpen bij de financiering van hun woning.

  Verschillende vormen van schenking

  De fiscus kent verschillende vormen van schenking. Ouders mogen elk jaar aan hun kind een bepaald bedrag belastingvrij schenken. In 2016 is dit bedrag maximaal € 5.304. Dit noemen we de “gewone” jaarlijkse schenkingen. Daarnaast kent de fiscus zogenaamde “eenmalige” verhoogde schenkingen. Die eenmalige schenkingen kunnen van algemene aard zijn, waardoor het kind naar eigen inzicht het geld mag besteden, of gekoppeld zijn aan de financiering van een woning.

  In de afgelopen jaren zijn er verschillende regelingen rondom deze eenmalige schenkingen geweest. Heeft u in het verleden al eens gebruik gemaakt van de mogelijkheid om zo een eenmalig bedrag aan een of meer van uw kinderen te schenken, dan kan dit betekenen dat u geen gebruik meer kunt maken van de extra schenkingsvrijstelling 2017. De fiscale regeling op dit gebied is heel complex. Zou u in 2017 voor hetzelfde kind opnieuw gebruik willen maken van de schenkingsvrijstelling, vraag dan vooraf advies aan bijvoorbeeld de notaris of aan ons kantoor.